ด่วนมาก..ขอข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทย ผลงานรวมตั้งแต่ 1 ต.ค.56-31 ธ.ค.56

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สรุปข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 56 - 31 ธ.ค.56  (ผลงานรวม 3 เดือนเลย ใส่ใบเดียวกัน) โดยให้ตอบมาใน comment ด่วนวันนี้คับ    ข้อมูลที่ต้องรายงาน  มีดังนี้

1. ข้อมูลผู้ป่วยนอก (ทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกัน) (ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค 56 - 31 ธ.ค.56) จำนวน .......คน

2. จำนวนผู้รับบริการแผนไทย (ทั้งจ่ายยาสมุนไพร นวด  อบ  ประคบ  ฝึกฤาษีดัดตน  แนะนำ สอน สาธิตด้านแผนไทย)  จำนวน ........ครั้ง

(การเก็บข้อมูล  ให้ประมวลผลจาก โปรแกรม hosxp-pcu ชื่อรายงาน รายงานผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามตัวชี้วัด)

COMMENTS_LIST_HEADER   

 
0 #18 รพ.สต.ทอนพลา วันศุกร์, 24 มกราคม 2557
1.ผู้ป่วยนอก 806 คน
2.ผู้รับบริการแพทย์แผนไทย 66 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #17 รพ.สตบ้านทุ่งเกาะญวน วันศุกร์, 24 มกราคม 2557
ผู้รับบริการแพท ย์แผนไทย 86 คน / 90 ครั้ง
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด 520 คน / 600 ครั้ง
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 5,833 บาท
มูลค่าใช้ยาแผนปัจจุบันทั้งหมด 35,031 บาท :P
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #16 รพ สต ทุ่งค่าย วันศุกร์, 24 มกราคม 2557
จำนวนผู้มารับบร ิการแผนไทย 307 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #15 รพ.สต.โพรงจระเข้ วันศุกร์, 24 มกราคม 2557
ผู้รับบริการแพท ย์แผนไทย 217 คน / 224 ครั้ง
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด 1,296 คน / 1,773 ครั้ง
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 15,627 บาท
มูลค่าใช้ยาแผนปัจจุบันทั้งหมด 37,227.33 บาท
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #14 รพ.สต.บ้านโคกทราย วันศุกร์, 24 มกราคม 2557
สรุปไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ของ รพ.สต.บ้านโคกทราย

ข้อมูลผู้มารับบริการแผนไทย จำนวน 63/63 คน/คร้ง
มูลค่าการใช้ยาแพทย์แผนไทย จำนวน 3,147 บาท
ข้อมูลผู้รับบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 636/695 คน/ครั้ง
มูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน จำนวน 14,103 บาท
อัตรามูลค่าการใช้ยาแผนไทยกับมูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน
คิดเป็น ร้อยละ 22.31
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #13 รพ.สต.บ้านอัมพวัน วันศุกร์, 24 มกราคม 2557
รพ.สต.บ้านอัมพวัน
1.ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย 172 ครั้ง
2.ผู้ป่วยบริการทั่วไปจำนวน 523 คน คะ
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #12 รพ.สต.ควนหิน วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
รพ.สต.บ้านควนหิน
1.ผู้ป่วยแพทย์แผนไทย 104 ครั้ง
2.ผู้ป่วยบริการทั่วไปจำนวน 1096 คน
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #11 รพ.สต.ควนหิน วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
รพ.สต.บ้านควนหิน
1.ผู้รับบริการแพทย์แผนไทย จำนวน 104 คน
2.ผู้รับบริการนอกทั้งหมด 1096 บาท
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #10 รพ.สต.บ้านนานิน วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
ผู้ป่วยนอก จำนวน 1,473 คน
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย 183 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #9 รพสต. เกาะเปียะ. วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
รพ สต เกาะเปียะ. จำนวน ผู้ป่วยนอก. 925. คน. รับบริการแพทย์แ ผนไทย. 97. คน
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #8 ต้นปรง วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
1ข้อมูลผู้ป่วยน อก จำนวน 2263คน
2ข้อมูลผู้รับบริการเเพทย์เเผนไทย 302 คน
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #7 รพ.สต.บ้านวัด วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
จำนวดผู้ปวยนอกท ั้งหมด 2,059 ครั้ง
มารับบริการแพทย์แผนไทย 137 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #6 รพ.สต.บ้านท่าบันได วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
รพ.สต.บ้านท่าบันได
1.จำนวนผู้ป่วยนอก 675 คน
2.จำนวนผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย 87 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #5 รพ.สต.บ้านท่าบันได วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
รพ.สต.บ้านท่าบันได
1.จำนวนผู้ป่วยนอก 675 คน
2.จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย 87 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #4 รพ.สต.บ้านควนเคี่่ยม วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
แก้ไขค่ะ
1. ผู้ป่วยนอก 1552 คน
2.บริการแพทย์แผนไทย 105 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #3 สอ.บ้านควนโพธิ์ วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
ข้อมูลผู้ป่วยนอ ก ต.ค.-ธ.ค.56 เป้าหมาย 933 คน ผลงาน 152 คน อัตรา 16.29%

จำนวนผู้รับบริการแผนไทย ต.ค.-ธ.ค.56
มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด 78,444บ. มูลค่าการใช้ยาส มุนไพร 35,422บ. อัตรา 45.16% :-)
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #2 หนองบ่อ วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
pt นอก 1538 คน
รับบริการแผนไทย 180 คน
BUTTON_QUOTE
 
 
0 #1 รพ.สต.บ้านควนเคี่่ยม วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557
รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
1.ข้อมูลผู้ป่วยนอก จำนวน 2946 คน
2.จำนวนผู้รับบรการเเพทย์เเผนไทย 105 ครั้ง
BUTTON_QUOTE
 

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH