dent

คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

ขอเชิญประชุม แนวทางการให้รหัสโรค ICD10 และการเก็บพิกัดครัวเรือน

Written by Super User On วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558 09:41

         เนื่องจากพบว่าสถานบริการ มีการให้รหัสโรคที่ผิดพลาดเยอะมาก ดังนั้น สสจ.จึงจัดประชุมให้ความรู้กับคนที่ให้รหัสโรค  รพ.สต.แห่งละ 1 คนให้นำคู่มือที่ สสจ แจกให้ไปแล้ว 4 เล่ม มาเข้าร่วมประชุมด้วยครับ   และในวันดังกล่าวจะมีการอบรมการลงพิกัดครัวเรือน จากโปรแกรม hosxp ดังนั้นจึงขอให้นำ โน๊ตบุ๊คที่มีฐาน hosxp ไปด้วยนะครับดาวน์โหลดรายละเอียด

SP_READ_MORE

ขอเชิญอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Written by อุไร On วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558 13:41

สสจ.ตรัง ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ที่มีนวดไทย รพ.สต.ละ 1 คน และ แพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยนวดไทย รพ.สต.ละ 1 คน  รวมเป็น รพ.สต.ละ 2 คน  เข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง ...ดังรายชื่อที่แนบมา ....โหลดรายชื่อผู้เข้าอบรม...

SP_READ_MORE

สสจ.ตรัง ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ งาน NCD ตั้งแต่ปี 2553-2557

Written by อุไร On วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558 16:55

ด้วย สสจ.ตรัง ได้รับแจ้งจากศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคเรื่องโครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและใช้พื้นที่จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ดำเนินการ จาก ทั้งหมด ๑๑ จังหวัด ซึ่งกรมฯ จะลงมาเก็บข้อมูลที่จังหวัดตรัง ในวันที่1-2 กรกฎาคม 2558 ... ในการนี้ สสจ.ตรัง จึงขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้ .....

1. รวบรวม แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่ ปี 2553-2557 ของ รพ.สต.ทั้งหมด ทั้งที่ใช้เงินของตนเอง หรือหน่วยงานอื่นภายนอก (แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

                     1.1 โรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง)

                     1.2 ปัจจัยเสี่ยงหลัก (ได้แก่ อาหาร  ออกกำลังกาย  บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

                     1.3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตำบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข เป็นต้น

2. กรอกข้อมูลที่ได้จาก แผนงาน/โครงการใน ข้อที่ 1.  ลงในแบบบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ (แผนงาน/โครงการ ให้แยกชุดตามงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1.1 -1.3 ) .... โหลดแบบบันทึกโครงการ....

3. การบันทึกข้อมูลให้พิมพ์ลงในแบบฟอร์มฯ และจัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ทาง mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ..เพื่อจัดส่งให้ สสจ.ตรัง ต่อไป 

..... ขอความร่วมมือให้ พิมพ์ และส่งทาง เมลล์ ตามที่แจ้งนะค่ะ....

SP_READ_MORE

การตรวจสอบสิทธิ์และการลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (แก้LINK แล้วครับ)

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558 10:08

    ด้วย ภายใน ๑ ต.ค. ๕๘ สปสช.จะบังคับใช้การตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นทะเบียนผ่านระบบบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด  โดยไม่สามารถใช้รหัส CHK เพียงอย่างเดียวได้  จึงขอให้ทุกรพ.สต.ได้ดำเนินการดังนี้

     ๑  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นทะเบียน แห่งละ ๒ คน โดยให้กรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์  ที่นี่  

     ๒  ให้บุคคลดังกล่าว เตรียมบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่  (แบบฝังชิพไว้บนบัตร) และขอรหัส PIN CODE สำหรับการใช้ยืนยันตัวบุคคล (ใช้ของยาเสพติดได้)

    ๓ จัดหา เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ท สำหรับใช้ยืนยันตัวบุคคล  (ใช้ของยาเสพติดได้)

SP_READ_MORE

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลตามแบบบันทึกแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ ปี 2553-2557

Written by อุไร On วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558 16:44

ด้วย สสจ.ตรัง ได้รับแจ้งจากศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เรื่องโครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และใช้พื้นที่จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ดำเนินการ จาก ทั้งหมด ๑๑ จังหวัด ซึ่ง กรมฯ จะลงมาเก็บข้อมูลที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ... ในการนี้ สสจ.ตรัง จึงขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้ .....

1. รวบรวม แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่ ปี 2553-2557 ของ รพ.สต.ทั้งหมด ทั้งที่ใช้เงินของตนเอง หรือหน่วยงานอื่นภายนอก (แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

                     1.1 โรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง)

                     1.2 ปัจจัยเสี่ยงหลัก (ได้แก่ อาหาร  ออกกำลังกาย  บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

                     1.3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตำบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข เป็นต้น

2. กรอกข้อมูลที่ได้จาก แผนงาน/โครงการใน ข้อที่ 1.  ลงในแบบบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ (แผนงาน/โครงการ ให้แยกชุดตามงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1.1 -1.3 ) .... โหลดแบบบันทึกโครงการ ....

3. การบันทึกข้อมูลให้พิมพ์ลงในแบบฟอร์มฯ และจัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ทาง mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ..เพื่อจัดส่งให้ สสจ.ตรัง ต่อไป 

..... ขอความร่วมมือให้ พิมพ์ และส่งทาง เมลล์ ตามที่แจ้งนะค่ะ....

 

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือติดตามผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจกที่ตกค้างจาก ปี 2557 ให้เข้าผ่าตัด

Written by อุไร On วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558 10:47

รพ.ตรัง ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง  ให้ติดตามผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่ตกค้างจาก ปี 2557 ให้เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่ รพ.ตรัง ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ... และตอบกลับข้อมูลการติดตามให้ สสอ.ย่านตาขาว ทราบ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อรายงานให้ รพ.ตรัง ทราบต่อไปนะค่ะ  ..โหลดรายชื่อ..

SP_READ_MORE

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร

Written by สมคิด On วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558 12:47

สสอ.ย่านตาขาว แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  ประชาสัมสพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร  โหลดแผ่นพับดังกล่าว

SP_READ_MORE

ขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วันที่ 17

Written by Super User On วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558 11:10

   เนื่องจากวันที่ 17 มิย จะมีการประชุมผอรพสต เรื่องการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี2559 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา เวลา 08.30 - 16.30 น.

  -ขอให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บไซต์ โดยเลือกให้ตรงกับวันท และสถานที่ของ จ.ตรัง  ที่ http://songkhla.nhso.go.th/meeting/newborn/index.php

  - และขอให้ดาวน์โหลดแบบประเมิน พร้อมทั้งทำแบบประมเินตนเองมาเพื่อเตรียมส่งในวันดังกล่าวดัวย  ส่วนการเซ็นต์ชื่อ  ให้ ผอ.เป็นลำดับ 1 และผู้รับผิดชอบ เซ็ฯ ลำดับ 2 (เนื่องจากเขตให้ประเมินตนเอง)   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มปีและข้อมูลเก่า 58 ที่นี่ครับดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม   

 

SP_READ_MORE

วาระประชุมเดือนมิถุนายน

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558 16:59

ดาวโหลด

SP_READ_MORE

เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

Written by อุไร On วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 00:11

สสอ.ย่านตาขาว ..จัดส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งใช้ในการดำเนินงานต่อไป... อย่าลืม  วันที่ 1 มิถุนายน 58 ให้ทุก รพ.สต.ดำเนินงานตามโครงการ นะค่ะ ... ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มบันทึกอาหาร ... โหลด

2. ตัวอย่างการบันทึกอาหาร  ... โหลด

3. อาหารตามโซนสี  ..... โหลด

4. แบบประเมินภาวะสุขภาพ  ...  โหลดแบบฟอร์ม 1    แบบ 2 แบบ3

5. แบบบันทึกการแกว่งแขน   ..... โหลด

6. แบบจดรายการอาหาร  ...... โหลด

SP_READ_MORE

โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพของประชาชน(เจาะเลือดของ อบจ.ตรัง) ปี 2558

Written by อุไร On วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 22:59

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  มารับแบบบันทึกการตรวจร่างกาย(ตามโครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพของประชาชน(เจาะเลือดของ อบจ.ตรัง ปี 2558) ได้ที่  สสอ.ย่านตาขาว  ซึ่งได้จัดแยกไว้เป็นราย รพ.สต.แล้ว  (วางอยู่บนเคาเตอร์หน้าห้องท่าน สสอ.ย่านตาขาว )...ซึ่งกำหนดการเจาะเลือดของ อ.ย่านตาขาว คือ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558  ณ ศาลาประชาคมอ.ย่านตาขาว  ดังรายละเอียดในแผนกำหนดการ ...โหลดแผนกำหนดการ... และขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ตามจำนวนที่กำหนด)

2. กรอกแบบบันทึกการตรวจร่างกาย ให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

3. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย ให้เตรียมปัสสาวะใส่ภาชนะมาจากบ้าน (เนื่องจากห้องน้ำมีจำกัด)

4. กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการตรวจมะเร็ง คือผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ....ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทำเครื่องหมาย *  ไว้หน้าแบบบันทึกการตรวจร่างกาย (ตามจำนวนที่กำหนด)

5. ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างน้อย รพ.สต. ละ 1 คน  มาร่วมปฎิบัติงาน และนำเครื่องวัดความดันโลหิต มาด้วย

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วัน

Written by Super User On วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2558 11:51

ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 58 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา เวลา 08.30 - 16.30 น.   โดยให้กรอกแบบประเมินตนเอง เพื่อนำส่งในวันดังกล่าวด้วย 

      สามารถโหลดแบบฟอร์มและข้อมูลของปี 58 ได้ ที่นี่ครับ

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินเภสัชปฐมภูมิ

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 24 เมษายน 2558 10:38

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินงานเภสัชปฐมภูมิทางออนไลน์ ที่เว็บนี้ http://goo.gl/forms/bf02quedxe   

ภายใน 30  เมษายน  2558 นี้  และให้ก่อนจะ submit ให้พิมพ์แบบฟอร์มหน้านั้นสำเนาไว้ 1 ชุดด้วย

SP_READ_MORE

เว็บ DATA CENTER (DHDC) อำเภอย่านตาขาว

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2558 15:06

เว็บ เว็บ DATA CENTER  (DHDC) อำเภอย่านตาขาว    http://satayantakhao.com/dhdc/

SP_READ_MORE

แบบฟอร์มการยืนยันประเภทการอยู่อาศัย

Written by Super User On วันพุธ, 01 เมษายน 2558 11:13

ดาวนโหลด

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

43

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

590551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2504
3370
15266
561577
63362
123374
590551

Your IP: 50.17.18.84
Server Time: 2015-07-30 22:03:32

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine