dent

คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

ขอให้สำรวจข้อมูล โครงการฟันเทียมพระราชทานและรากฟันเทียมพระราชทาน

Written by Super User On วันจันทร์, 22 ธันวาคม 2557 10:26

            ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โครงการฟันเทียมพระราชทานและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ปี ๒๕๕๘ โดยให้ค้นหาในระดับตำบล

             ขอให้ทุกแห่งได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  ตามแนวทาง  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานมายัง สสอ.ทุกสิ้นเดือน

           โหลดแนวทางและแบบรายงาน

SP_READ_MORE

แจ้งแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย สปสช.เขต 12 สงขลา ปี 2558

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2557 15:40

สสจ.ตรัง  แจ้งแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย สปสช.เขต 12 สงขลา ปี 2558 .. เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  ...โหลดแนวทาง...

SP_READ_MORE

แจ้งการจัดส่งรายงานประจำเดือน งาน ncd และงานแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2557 14:46

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอแจ้งการจัดส่งรายงานประจำเดือน ของงาน ncd และงานแพทย์แผนไทย  ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายงานมะเร็งปากมดลูก   มีรายงาน 1 ฉบับ   โหลดแบบรายงาน

2. รายงานมะเร็งเต้านม   มีรายงาน 1 ฉบับ   โหลดแบบรายงาน

3. รายงานแพทย์แผนไทย     มีรายงาน 1 ฉบับ   โหลดแบบรายงาน

หมายเหตุ :  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ สสอ.ย่านตาขาว ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ... และหาก สสอ. หรือ สสจ. ต้องการข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากนี้  จะขอเป็นรายกรณีไปนะคะ...

SP_READ_MORE

ขอเชิญแพทย์แผนไทย(ที่มีรายชื่อ)เข้าร่วมอบรมฯ

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2557 12:44

สสจ.ตรัง  ขอเชิญแพทย์แผนไทย(ที่มีรายชื่อ) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาไทยและยาในบัญชีหลักแห่งชาติ  โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  ประกอบด้วย  1. น.ส.ตรีชฎา  หอมจันทร์  รพ.สต.บ้านอัมพวัน 

รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  ประกอบด้วย  1. น.ส.ธิดารัตน์  ส่องแก้ว  รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม  2. นางสาวรัตนา  สีผม    รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือสำรวจและขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านที่ยังตกค้างและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

Written by อุไร On วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557 12:11

สสอ.ย่านตาขาว  ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง  ให้สำรวจและขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านที่ยังตกค้างและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน (เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 57 ที่ รพ.สต.ทุ่งค่าย) ทั้งรายใหม่ และรายเก่า ตามแบบฟอร์มสำรวจฯ ..และขอให้จัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้ สสจ.ตรัง ต่อไป... โหลดแบบฟอร์มสำรวจ

SP_READ_MORE

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557 11:09

วาระประชุม

SP_READ_MORE

กำหนดการประชุมทางไกล (teleconference) งานแพทย์แผนไทย

Written by อุไร On วันจันทร์, 01 ธันวาคม 2557 12:08

สสจ.ตรัง แจ้งกำหนดการ การประชุมทางไกล (teleconference) ตามโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยฯ  และขอเชิญแพทย์แผนไทยและบุคคลากรสาธารณสุขในหน่วยงาน เข้ารับการอบรมทางไกลดังกล่าว  โหลดกำหนดการ

SP_READ_MORE

รพ.ย่านตาขาว แจ้งแนวทางการรัยยาโรคเรื้อรัง

Written by ฉัตรอนงค์ On วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 11:36

ด้วย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลย่านตาขาว แจ้งแนวทางการรับยาโรคเรื้อรัง ของ รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ดังนี้

แจ้งแนวทางการรับยาโรคเรื้อรังของ รพ.สต.

ในเขตอำเภอ ย่านตาขาว  ปีงบประมาณ 2558

  • ให้ รพ.สต.ในเขตอำเภอย่านตาขาว ส่งใบเบิกโรคเรื้อรังภายในวันที่ 15 ของเดือน
  • การติดต่อขอรับยาที่เบิก สามารถมาติดต่อขอรับยาได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

ในวันและเวลา ราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 11.30 น. และ 13.30 น. – 15.30 น.

  • ในกรณีเบิกยาฉุกเฉิน นอกรอบ ( ยาทั่วไป ยาน้ำ เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์  )  เมื่อส่งใบเบิกยาฉุกเฉิน นอกรอบ ให้คลังยาแล้ว สามารถมาขอติดต่อรับยาที่เบิกไว้ได้ ในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป
  • รพ.สต.ในเขตอำเภอย่านตาขาว สามารถส่งใบเบิก ยาทั่วไป ยาน้ำ เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์ โดยให้มารับยาที่เบิกไว้ ไม่เกินวันที่กำหนด

ลงวันที่  21 พ.ย.2557

SP_READ_MORE

ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมประชุมเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 14:36

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน  รพ.สต.ทุกแห่งเป็นกรรมการ นั้น 

        ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน ของรพ.สต.ทุกแห่ง

เข้าร่วมประชุม ในประเด็น เกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลย่านตาขาว

                                                       ฉัตรอนงค์  สิทธิโรจน์    ผู้ประสานงาน

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุเข้าร่วมประชุม

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 14:19

ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนดลงพื้นที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ อำเภอย่านตาขาว ในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว

      ในการนี้  สสอ.ย่านตาขาว  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุของ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา

และสถานที่ดังกล่าว

                                                                      ฉัตรอนงค์   สิทธิโรจน์   ๐๘๖ ๙๔๑๐๓๙๙

                                                                      ผู้ประสานงาน

 

 

SP_READ_MORE

โหลดโปรแกรม pap registry ตัวติดตั้งดั้งเดิม

Written by อุไร On วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 12:57

รพ.สต.ไหน ที่ต้องการ โหลดโปรแกรม pap registry ตัวติดตั้งดั้งเดิม ให้โหลดได้ที่หน้าเวป สสอ.ย่านตาขาว  ที่ ดาวโหลด  แล้วเลือก โปรแกรมคอมพิวเตอร์   เลือก  โปรแกรมมะเร็งปากมดลูก  แล้วโหลดได้เลย  ส่วนตัว โปรแกรม CxS2010 Bulid 2.2 Upgrade
Update 29 พ.ค.57 ให้โหลดจากเวปสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  นะค่ะ

SP_READ_MORE

ขอข้อมูลปริมาณขยะใน รพ.สต.

Written by สมคิด On วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 12:07

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ขอข้อมูลปริมาณขยะติดเชื้อ  และปริมาณขยะทั่วไป ใน รพ.สต.ทุกแห่ง  และรายงานให้  สสอ.ย่านตาขาว ทราบ  ดังรายละเอียดตามหนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องการเบิกยาเข้าร่วมประชุม

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 15:21

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องการเบิกยาทุกชนิด ของ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมหาข้อตกลง การเบิกเวชภัณฑ์ทุกประเภท

เข้าร่วมประชุม ในวันที่  17  พย. 2557 เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ. 

หมายเหตุ  1. รพ.สต.ที่ไม่ส่งสรุปรายงานการใช้ยา  ให้นำมาส่งด้วย

                  2. ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียม และนำปัญหา- อุปสรรค  เสนอในที่ประชุมให้ครอบคลุมทุกประเด็นการ 

                  3. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม มาตรงเวลาด้วย

 

                                                                                      ขอบคุณคะ่

SP_READ_MORE

ด่วนมาก ...กำหนดใบเบิกเวชภัณฑ์ ครั้งที่ 1/58

Written by อุไร On วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 13:26

ด่วนมาก...ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ยา / มิใช่ยา  ครั้งที่ 1/2558  ภายในวันที่ 17 พ.ย 57 ทาง e-mail รพ.ย่านตาขาว : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โหลด 1.ใบเบิกยา   2 กำหนดการการเบิกยา    3ใบเบิกเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพาะราย

SP_READ_MORE

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Written by อุไร On วันพุธ, 12 พฤศจิกายน 2557 11:45

สสอ.ย่านตาขาว  ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งหมอพื้นบ้าน (ดังรายชื่อที่ส่งสสอ.) เข้าร่วมประชุม สัมมนา แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 17 พ.ย.57 เวลา 13.00 น. ณ  รพ.สต.ทุ่งค่าย ...  และขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต. เข้าร่วมการประชุม ในวันและสถานที่ดังกล่าวด้วย  ...หมายเหตุ : ให้หมอพื้นบ้าน นำแว่น และบัตรประชาชนมาด้วย   โหลดรายชื่อหมอพื้นบ้าน (ที่ รพ.สต.ส่งมา)... เกาะเปียะกับโพรงจระเข้ ขออภัยที่พิมพ์รายชื่อไม่ทันนะค่ะ...

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

43

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

191660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
511
2117
4566
176046
47880
60573
191660

Your IP: 54.83.78.132
Server Time: 2014-12-23 05:58:07

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine