คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

ขอความร่วมมือ สำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน ผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายยาสมุนไพร

Written by อุไร On วันพุธ, 29 ตุลาคม 2557 14:58

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ... สำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน  ผู้ปลูก  ผู้ผลิต  และผู้จำหน่ายยาสมุนไพร  ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. ตามแบบรายงานที่จัดส่งให้  และขอให้จัดส่ง สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 ...โหลดแบบรายงาน...

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งต้านม ทุก รพ.สต. เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการจัดมหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้า

Written by อุไร On วันอังคาร, 28 ตุลาคม 2557 15:40

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งต้านม ทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดมหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 30 ตุลาคม 57 เวลา 09.00 น.  ณ  สสอ.ย่านตาขาว (ขอความกรุณาให้มาพร้อมกันที่ สสอ.ย่านตาขาว เวลา 09.00 น. นะค่ะ)

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมมหกรรมสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม

Written by อุไร On วันอังคาร, 28 ตุลาคม 2557 16:28

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเข้าร่วมงานกิจกรรมมหกรรมสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม... ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม  ประกอบด้วย 1. กลุ่มสตรีที่พบก้อน   2.กลุ่มเสี่ยงที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็ง / ผู้ป่วยมะเร็ง  3. กลุ่ม อสม. (ผู้หญิง)  ...โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต.ละ 40 คน  ... และให้มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วม ภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้

1. ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น.   ประกอบด้วย  กลุ่มเป้าหมายจาก  1. รพ.สต.บ้านนานิน , 2. รพ.สต.บ้านท่าบันได , 3. รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม , 4. รพ.สต.ทุ่งค่าย , 5. รพ.สต.บ้านทุ่งเกาะญวน  , 6. รพ.สต.หนองบ่อ

2. ภาคบ่าย  เวลา 13.00 น. - 14.30 น.   ประกอบด้วย  กลุ่มเป้าหมายจาก  1. รพ.สต.บ้านอัมพวัน ,2. รพ.สต.เกาะเปียะ , 3. รพ.สต.บ้านควนโพธิ์ , 4. รพ.สต.บ้านต้นปรง , 5. รพ.สต.บ้านทอนพลา  , 6. รพ.สต.บ้านควนหิน , 7. รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้ , 8. รพ.สต.ในควน , 9. รพ.สต.โพรงจระเข้ , 10. รพ.สต.บ้านโคกทราย

...หมายเหตุ... 1. หมอปัญจพล จะมาตรวจคนที่พบก้อนที่เต้านม  เฉพาะช่วงเช้า เท่านั้น ...จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งผู้ที่พบก้อน หรือผู้ที่สงสัยว่าจะมีก้อน ให้มาคัดกรองในช่วงเช้า (ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.)

                         2. กลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมทุกคน ... ให้นำแบบคัดกรอง CA 001 ที่กรอกรายละเอียดแล้วมาด้วย  เพื่อลดความล่าช้าและความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น

SP_READ_MORE

แบบรายงานประจำเดือน ปี 2558 ของมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

Written by อุไร On วันศุกร์, 24 ตุลาคม 2557 11:12

สสอ.ย่านตาขาว.. ขอส่งแบบรายงานประจำเดือนของ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2558 ...ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งใช้แบบฟอร์มรายงานฉบับนี้ในการรายงานข้อมูล... โดยให้จัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ... โหลดแบบรายงาน..1..เต้านม    2. ปากมดลูก 

SP_READ_MORE

ด่วน.. ขอความร่วมมือส่งแบบสรุปจำนวนการคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม รังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่

Written by อุไร On วันศุกร์, 24 ตุลาคม 2557 10:27

ด่วน..ขอความร่วมมือ จาก รพ.สต.ทุกแห่ง ....ให้ส่งแบบสรุปการคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม  มะเร็งรังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ จากการคัดกรอง CA 001  ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ... และให้จัดส่งแบบรายงานดังกล่าว ให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 57 ...เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการจัดมหกรรมสานพลังสตรีตรัง  ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 4 พ.ย. 57 นี้ ... โหลดแบบรายงาน (มี 3 ใบ)

SP_READ_MORE

ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 16:34

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 12  พฤศจิกายน 2557 เวลา  08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว นั้น

     ในการนี้  สสอ.ย่านตาขาว ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต รพ.สต.ละ 3-5  คน

มายัง  สสอ. ภายในวันที่  31  ตุลาคม 2557 นี้

ลำดับที่           ชื่อ -  สกุล                                ที่อยู่

 

                                                                                  ขอบคุณคะ

 

SP_READ_MORE

(แก้ไข)แนวทางการขออนุมัติจัดจ้างเช่าค่าอินเตอร์เน็ต

Written by Super User On วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 13:54

           ขอให้ทุกรพ.สต.ได้จัดทำขออนุมัติจัดจ้างเช่าค่าอินเตอร์เน็ต  ในปีงบประมาณ 58  ดังนี้

1 ให้ขออนุมติ โดยเรียนสสอ.ย่านตาขาว เป็นผู้ออนุมัติ

2 แนบเอกสารใบเสนอราคา ตามที่ได้จากผู้ให้บริการ

3 ให้ขออนุมัติเป็นรายเดือน ทุกเดือน

4 เมื่อมีงบประมาณจัดสรร ชัดเจน ให้เปลี่ยนเป็นขออนุมติมายังนายอำเภอ

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. เข้าประชุม

Written by อุไร On วันจันทร์, 20 ตุลาคม 2557 10:00

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558  ในวันที่ 22  ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.ย่านตาขาว ...(ขอความร่วมมือให้มาทุก รพ.สต. นะค่ะ)

SP_READ_MORE

แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU

Written by Super User On วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557 10:35

แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU และข้อมูลอื่นๆ แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU และข้อมูลอื่นๆ Login ก่อนนะครับ

และตรวจสอบ ผล  error ข้อมูลเดือน กย.ได้ที่ http://hdc.tro.moph.go.th/hdc  เมนู  ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม (zip file)

SP_READ_MORE

ขอให้จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดบริการทางทันตสาธารณสุขระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2557 10:51

ด้วยได้กระทรวงสาธารณสุขโครงการรณรงค์“คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม ๒๕๕๗ เดือนแห่งการณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ตลอดจนรวมพลังวิชาชีพทันตกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมทั้งจัดบริการทันตสาธารณสุขถวายเป็นพระราชกุศล

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว จึงขอให้ท่านจัดกิจกรรมรณรงค์และจัดบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้รายงานผลการดำเนินงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโดยแบ่งออกเป็น เป็นวันที่ 21  ต.ต. ให้รายงานยอด ภายใน ๑๓.๓๐ น. ทางโทรศัพท์  และ ระหว่าง ๒๐ - ๒๔  ให้รายงานเป็นเอกสาร

 โหลด  1 หนังสือสั่งการ

             2 โครงการและแบบรายงาน

SP_READ_MORE

วาระประชุมเดือนตุลาคม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557 16:04

ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ 15 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านานิน  เวลา 8.30-12.00น.โหลดวาระ

SP_READ_MORE

แจ้งงานวิชาการประชุม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557 14:38

แจ้งสมาชิกกลุ่มงานวิชาการอำเภอย่านตาขาวและผู้สนใจด้านงานวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 17 ต.ค.57 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.ทุ่งค่าย สามารถแจ้งชื่อและหน่วยงานได้ที่คอมเม้นด้านล่างได้เลยครับ

SP_READ_MORE

ส่งรหัสยาเสริมธาตุเหล็ก

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 15:55

เอแนบไฟล์มาให้แล้ว ใบเบิกแยกเป้นราย รพ.สต. ส่วนรหัส 24 หลักของ Ferrous tab 

คิดว่า รพ.สต.น่าจะมีแล้ว เอเลยส่งรหัส 24 หลัก เฉพาะ Ferrous drops มาให้ค่ะ 

เริ่มเบิก พ.ย.57  

ในใบเบิก ให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลงข้อมูลเฉพาะจำนวนเด็ก และ ปริมาณคงเหลือนะคะ 

และหากเดือนใดมีจำนวน 5 สัปดาห์ ให้ รพ.สต.เปลี่ยนจำนวนที่เบิกเพิ่มได้เลย เนื่องจาก 

เอคำนวณเป็น 4 สัปดาห์ให้ค่ะ

ปล.ฝากบอกพี่โอ๊คด้วย ว่า 24 หลัก ส่งมาแล้ว

ขอบคุณค่ะ ดาวโหลด  โหลด

SP_READ_MORE

แนวทางการขึ้นทะเบียนสิทธิว่าง

Written by Super User On วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 11:26

1 แจ้งชื่อ เบอร์โทรหน่วยบริการ + มือถือ + อีเมล์ ของผู้รับผิดชอบ ของรพ.สต. ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 เมื่อได้รับข้อมูลสิทธิว่างให้ดำเนินการค้นหา ขึ้นทะเบียนตามแนวทาง  แล้วส่งผลการดำเนินงานตามแบบรายงาย กลับไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   โหลดแบบรายงาน

SP_READ_MORE

!!!HOT!!!สรุปแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาข้อมูลOPPP จากที่ประชุม สสจ.ตรัง

Written by Super User On วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 10:52

สรุปแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาข้อมูลOPPP จากที่ประชุม สสจ.ตรัง

ข้อมูล ก.ย.

1 ข้อมูลเดือน ก.ย. ที่ส่งสปสช. ส่งเหมือนเดิม ภายใน 15 ต.ค. (สสอ.ต้องส่งภายใน 20 ต.ค.)

2 ส่ง 43 เดือน ก.ย. มาสสอ.ภายในวันที่ 14 ต.ค. เพื่อทดลองนำเข้า HDC สสจ

แนวทางปี 58

1 สปสช และ สนย จะใช้ รูปแบบ 43 แฟ้ม

2 สสจ.จะใช้เว็บ HDC   คือ http://hdc.tro.moph.go.th/hdc/main/index.php ในการรับข้อมูล 43 แฟ้ม รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (น่าจะแทน data center เดิม)

3 รพ.สต.คีย์ข้อมูล ใน hosxp pcu ส่งออกเป็น 43 แฟ้ม โดยแนวทางของกระทรวง จะยกเลิกโปแกรมที่ต้องคีย์ผ่านเว็บอื่นๆ รวมถึงการลดการคีย์คัดกรองต่างๆ(รายละเอียด อาจจะแจ้งผ่านผู้รับผิดชอบงานระดับ สสจ. สสอ.)

4.จะมีการประกวดผลงานการพัฒนาข้อมูล OPPP ในแต่ละระดับ โดยคิดจากคุณภาพข้อมูล การบริหารจัดการ นวัตกรรม (เกณฑ์ยังไม่ชัดเจน)

แนวทางการดำเนินงานสำหรับรพ.สต.

1 ส่งข้อมูลเดือน ก.ย. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ภายใน 15 ต.ค. (สสอ.ต้องส่งภายใน 20 ต.ค.)

2 Update HOS เป็นเวอร์ชั่น ล่าสุด(สำรองข้อมูลก่อนครับ)   และส่งออก 43 แฟ้ม เดือนก.ย.พร้อมตรวจสอบ ด้วยโปแกรมตรวจสอบ version ล่าสุด โหลด ส่งมา สสอ.ภายในวันที่ 14 (เพื่อทดสอบนำเข้า HDC สสจ.)

3 ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลสำรวจ 4 แฟ้มให้สมบูรณ์ รวมถึง error จากการตรวจสอบ ด้วยโปรแกรมตรวจสอบ (ตรวจ 43 แฟ้ม)

4 การส่ง 43 แฟ้มในเดือนถัดไปจะต้องส่งภายใน วันที่ 13 และจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย (สสอ.ต้องส่งเข้า HDC ภายใน 15 หลังจากนั้น รพ.สต.จะเข้าไปดูคุณภาพข้อมูลของตัวเองได้ ในเว็บ HDC และจะยังมีเวลาแก้ไข อีก 5 วัน (จะมีการนำเสนอข้อมูลความถูกต้อง ในที่ประชุม คปสจ ทุกเดือน)

5 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทาง ในวันที่ 16 ต.ค.เวลา 13.30 น. โดยให้นำโน๊ตบุ๊คที่มี hosxp พร้อมใช้งาน ไปด้วย

  โหลดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลจากเว็บกระทรวง

6.1-7-10-2557 15-53

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

080615
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
283
4793
18626
49507
76916
3699
80615

Your IP: 54.196.159.11
Server Time: 2014-10-31 02:09:21

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine