คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

แจ้งข่าวงานการเงิน

Written by กมลทิพย์ On วันจันทร์, 29 กันยายน 2557 16:16

เรียน   เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

          ขอให้เจ้าหน้าที่จะเบิกเงิน พ.ต .ส ส่งเอกสารเพื่อวางเบิกเงินส่งกีฎาให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 30  กันยายน 2557 - วันที่ 3  ตุลาคม 2557

         - เอกสารที่จะเบิก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ให้ส่งเอกสารเบิกแก่งานการเงิน ภายในวันที่ 25 - สิ้นเดือน ของทุกเดือน

         ขอบคุณค่ะ

SP_READ_MORE

แจ้งการโอนเงินประกันสังคม

Written by กมลทิพย์ On วันจันทร์, 29 กันยายน 2557 16:10

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     งานการเงินขอแจ้งการรับโอนเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 15% ให้แก่สถานีอนามัยในเครือข่ายของสสอ ย่านตาขาวประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รายละเอียดดังนี้
 1. สอ โพรงจระเข้  ค่าบริการทางการแพทย์  907  บาท  ค่าตอบแทน 15% 136.05  บาท  รวม  1,043.05  บาท
 2. สอ ท่าบันได   ---------------  95   บาท  ------------  14.25  บาท  รวม    109.25  บาท
 3. สอ บ้านวัดโพรงจระเข้------------- 844  บาท  ------------  126.60 บาท  รวม   970.60   บาท
 4. สอ บ้านอัมพวัน    ------------  1,209 บาท ------------  181.35 บาท  รวม   1,390.35 บาท
 5. สอ บ้านนานิน     ------------- 761  บาท -------------  114.15 บาท  รวม   875.15   บาท
 6. สอ ควนเคียม     ------------- 4,941 บาท ------------  741.15 บาท   รวม   5,682.15 บาท
 7. สอ. ควนหิน     ------------- 293   บาท ------------   43.95 บาท   รวม   336.95 บาท
 8. สอ บ้านทอนพลา  -------------  580  บาท ------------   87    บาท   รวม    667   บาท
 9. สอ ตำบลหนองบ่อ -------------  1,830 บาท ------------  274.50 บาท  รวม    2,140.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,179 บาท            

SP_READ_MORE

แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์

Written by กมลทิพย์ On วันจันทร์, 29 กันยายน 2557 16:08

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

     งานการเงินขอแจ้งการรับโอนเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 15% ให้แก่สถานีอนามัยในเครือข่ายของสสอ ย่านตาขาวประจำเดือน พฤษภาคม 2557 จากรพ ตรัง

รายละเอียดดังนี้

1. สอ โพรงจระเข้ ค่าบริการทางการแพทย์ 907 บาท ค่าตอบแทน 15% 136.05 บาท รวม 1,043.05 บาท

2. สอ ท่าบันได   --------------- 95   บาท ------------ 14.25 บาท รวม   109.25 บาท

3. สอ บ้านวัดโพรงจระเข้------------- 844 บาท ------------ 126.60 บาท รวม   970.60   บาท

4. สอ บ้านอัมพวัน   ------------ 1,209 บาท ------------ 181.35 บาท รวม   1,390.35 บาท

5. สอ บ้านนานิน     ------------- 761 บาท ------------- 114.15 บาท รวม   875.15   บาท

6. สอ ควนเคียม     ------------- 4,941 บาท ------------ 741.15 บาท   รวม   5,682.15 บาท

7. สอ. ควนหิน     ------------- 293   บาท ------------   43.95 บาท   รวม   336.95 บาท

8. สอ บ้านทอนพลา ------------- 580 บาท ------------   87   บาท   รวม   667   บาท

9. สอ ตำบลหนองบ่อ ------------- 1,830 บาท ------------ 274.50 บาท รวม   2,140.50

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,179 บาท            

SP_READ_MORE

ขอเชิญ ประชุม(ด่วนที่สุด)

Written by สมคิด On วันจันทร์, 29 กันยายน 2557 11:37

ขอเชิญผู้รับชอบงานอนามัยโรงเรียน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน(ด่วนที่สุด) ในวันที่ 30 กันยายน  2557 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม สสอ.ย่านตาขาว  และความความร่วมมือให้มากันทุกคนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดติดต่อ บังอร  ทองเขาล้าน 083-3937593

SP_READ_MORE

แจ้งกำหนดการงานเลี้ยงเกษียณอำเภอย่านตาขาว

Written by Super User On วันอังคาร, 23 กันยายน 2557 16:00

สสอ.ย่านตาขาว แจ้งกำหนดการร่วมงานเลี้ยงเกษียณอำเภอย่านตาขาว  ภายใต้ ชื่อธีมงาน : colorful party ราตรีหลากสีสรร  วันที่ 26 -27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่  และขอความร่วมมือจากทุกท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม และการแต่งกายชุดราตรี ตาม ธีมงาน  ด้วยนะค่ะ .... โหลดกำหนดการ...

SP_READ_MORE

++เปลี่ยนแปลง++ แจ้งแนวทางการก่อหนี้ผู้พัน การจ้างเช่าอินเตอร์เน็ต สำหรับปีงบประมาณ 58

Written by Super User On วันศุกร์, 19 กันยายน 2557 12:03

       เนื่องจากงานพัสดุได้หารือกับ งานตรวจสอบภายใน สสจ.ตรังเรื่องการก่อหนี้ผูกพัน ค่าอินเตอร์เน็ตของ รพ.สต. ซึ่งต้องเตรียมการสำหรับการเบิกจากเงินงบประมาณพี่ยังไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน   จึงขอให้ทุกแห่งได้ดำเนินการดังนี้

1  ให้ขออนุมัติค่าินเตอร์เน็ต โดยเบิกจากเงินบำรุง รพ.สต.

2  ผู้อนุมัติคือ นายอำเภอย่านตาขาว

3 ให้ขออนุมัติทั้งปี

SP_READ_MORE

สสจ.ตรัง ขอเชิญประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคหืด และ COPD

Written by อุไร On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 17:06

สสจ.ตรัง ขอเชิญ พยาบาล (ดังรายชื่อ) เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง เพิ่มพูนศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ในวันที่  24 กันยายน ๒๕๕๗  เวลา 08.30 -16.00 น  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง  โหลดรายชื่อผู้เข้าประชุม

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม ตู้นำ้ดื่มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 11:43

ด้วย สสจ.ตรัง กำหนดจัดงานมหกรรม ตู้นำ้ดื่มปลอดภัย  คนไทยยิ้มได้  เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒  วันจันทร์ที่ ๒๒

กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น. ณ โรงแรมธรรมริมทร์  ธนา  จังหวัดตรัง

  ในการนี้ สสอ.ย่านตาขาวขอเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน  รพ.สต.ละ 1  คน  และ อสม. รพ.สต.ละ 1 คน ในพื้นที่ที่มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ   เข้าร่วมงานมหกรรมฯ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

SP_READ_MORE

ข่าวจากฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ย่านตาขาว

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 10:43

ด้วย  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลย่านตาขาว แจ้งการเปิดคลังยาใหม่ ปีงบประมาณ  2558

เปิดคลังยา ในวันที่  1  ตุลาคม  2557 

รพ.สต.แห่งใดประสงค์ เบิกเวชภัณฑ์ยา  /  ไม่ใช่ยา  นอกรอบปกติ  สามารถส่งใบเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 57

ที่ฝ่ายเภสัชกรรม  

หมายเหตุ  เบิกเวชภัณฑ์ยา / ไม่ใช่ยา รอบเป็นงวด  ในปี  58  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

SP_READ_MORE

แจ้งผู้รับผิดชอบงานบำบัดยาเสพติด รับเงินค่าติดตาม

Written by สมคิด On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 10:34

งานบำบัดยาเสพติด  สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง ผู้มีรายชื่อ  ติดต่อรับเงินค่าติดตามฯ      รายชื่อ

SP_READ_MORE

ขอข้อมูลเพิ่มเติมของทันตบุคคลากร

Written by Super User On วันจันทร์, 15 กันยายน 2557 10:51

ขอข้อมูลเพิ่มเติมของทันตบุคคลากร ที่ปฏิบัติงาน ณ รพ.สต.ทุ่งค่าย  รพ.สต.บ้านต้นปรง    รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้

โดยขอรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1 ชื่อ สกุล  (กรณีเปลียนขื่อหรือนามสกุล)

2 ปีที่เริ่มรับราชการ  (สำหรับคนที่ได้รับการบรรจุ)

3 ตำแหน่ง .....................

3 การศึกษาต่อ  ( ระดับ.......... จากสถาบัน.............. ปีที่จบ............)

ให้ตอบในคอมเม้นด้านล่างนี้เลยนะครับ

SP_READ_MORE

แจ้งผู้รับผิดชอบทูบีนัมเบอร์วัน

Written by สมคิด On วันศุกร์, 12 กันยายน 2557 13:14

สสจ.ตรังจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานทูบีนัมเบอร์วันของทุก รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 16 ก.ย. 57 เวลา 8.30-12.00น. ณ ศูนย์อาเซียนเซ็นเตอร์ (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังหลังเก่า)....ผู้รับผิดชอบงาน ธวัชชัย

SP_READ_MORE

ด่วน...สำรวจความต้องการเบิกวัสดุคัดกรองงาน NCD

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 12:25

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบสำรวจความต้องการเบิกวัสดุคัดกรองงาน NCD ประจำปีงบ 2558 ตามแบบสำรวจ ..และส่ง สสอ. ด่วนนะคะ ในวันที่ 15 กันยายน 57... โหลดแบบสำรวจ

SP_READ_MORE

แจ้ง สอ.ติดตามผู้ผ่านค่ายบำบัดยาเสพติด รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557

Written by สมคิด On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 11:44

สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง สอ.ที่เกี่ยวข้อง  ติดตามผู้ผ่านค่ายบำบัดยาเสพติด  รุ่นที่ 4  ปีงบประมาณ 2557  หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

การเบิกเงินติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

Written by สมคิด On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 11:25

สสอ.ย่านตาขาว แจ้งให้ สอ.ทุกแห่ง ที่มีผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2557  จำนวน 4 รุ่น ซึ่งได้แจ้งให้ สอ.ทุกแห่งทราบแล้วนั้น  ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเบิกเงินค่าติดตาม  ครั้งละ 100 บาทต่อคนต่อครั้ง     หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

005721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
273
1749
5721
0
2022
3699
5721

Your IP: 54.80.231.177
Server Time: 2014-10-02 06:15:52

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine