คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

รพ.ย่านตาขาว แจ้งแนวทางการรัยยาโรคเรื้อรัง

Written by ฉัตรอนงค์ On วันจันทร์, 24 พฤศจิกายน 2557 11:36

ด้วย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลย่านตาขาว แจ้งแนวทางการรับยาโรคเรื้อรัง ของ รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ดังนี้

แจ้งแนวทางการรับยาโรคเรื้อรังของ รพ.สต.

ในเขตอำเภอ ย่านตาขาว  ปีงบประมาณ 2558

  • ให้ รพ.สต.ในเขตอำเภอย่านตาขาว ส่งใบเบิกโรคเรื้อรังภายในวันที่ 15 ของเดือน
  • การติดต่อขอรับยาที่เบิก สามารถมาติดต่อขอรับยาได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

ในวันและเวลา ราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 11.30 น. และ 13.30 น. – 15.30 น.

  • ในกรณีเบิกยาฉุกเฉิน นอกรอบ ( ยาทั่วไป ยาน้ำ เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์  )  เมื่อส่งใบเบิกยาฉุกเฉิน นอกรอบ ให้คลังยาแล้ว สามารถมาขอติดต่อรับยาที่เบิกไว้ได้ ในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป
  • รพ.สต.ในเขตอำเภอย่านตาขาว สามารถส่งใบเบิก ยาทั่วไป ยาน้ำ เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์ โดยให้มารับยาที่เบิกไว้ ไม่เกินวันที่กำหนด

ลงวันที่  21 พ.ย.2557

SP_READ_MORE

ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมประชุมเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 14:36

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน  รพ.สต.ทุกแห่งเป็นกรรมการ นั้น 

        ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ขอเชิญพยาบาลผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน ของรพ.สต.ทุกแห่ง

เข้าร่วมประชุม ในประเด็น เกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลย่านตาขาว

                                                       ฉัตรอนงค์  สิทธิโรจน์    ผู้ประสานงาน

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุเข้าร่วมประชุม

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 14:19

ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนดลงพื้นที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ อำเภอย่านตาขาว ในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว

      ในการนี้  สสอ.ย่านตาขาว  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุของ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา

และสถานที่ดังกล่าว

                                                                      ฉัตรอนงค์   สิทธิโรจน์   ๐๘๖ ๙๔๑๐๓๙๙

                                                                      ผู้ประสานงาน

 

 

SP_READ_MORE

โหลดโปรแกรม pap registry ตัวติดตั้งดั้งเดิม

Written by อุไร On วันศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557 12:57

รพ.สต.ไหน ที่ต้องการ โหลดโปรแกรม pap registry ตัวติดตั้งดั้งเดิม ให้โหลดได้ที่หน้าเวป สสอ.ย่านตาขาว  ที่ ดาวโหลด  แล้วเลือก โปรแกรมคอมพิวเตอร์   เลือก  โปรแกรมมะเร็งปากมดลูก  แล้วโหลดได้เลย  ส่วนตัว โปรแกรม CxS2010 Bulid 2.2 Upgrade
Update 29 พ.ค.57 ให้โหลดจากเวปสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  นะค่ะ

SP_READ_MORE

ขอข้อมูลปริมาณขยะใน รพ.สต.

Written by สมคิด On วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 12:07

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ขอข้อมูลปริมาณขยะติดเชื้อ  และปริมาณขยะทั่วไป ใน รพ.สต.ทุกแห่ง  และรายงานให้  สสอ.ย่านตาขาว ทราบ  ดังรายละเอียดตามหนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องการเบิกยาเข้าร่วมประชุม

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 15:21

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องการเบิกยาทุกชนิด ของ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมหาข้อตกลง การเบิกเวชภัณฑ์ทุกประเภท

เข้าร่วมประชุม ในวันที่  17  พย. 2557 เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ. 

หมายเหตุ  1. รพ.สต.ที่ไม่ส่งสรุปรายงานการใช้ยา  ให้นำมาส่งด้วย

                  2. ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียม และนำปัญหา- อุปสรรค  เสนอในที่ประชุมให้ครอบคลุมทุกประเด็นการ 

                  3. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม มาตรงเวลาด้วย

 

                                                                                      ขอบคุณคะ่

SP_READ_MORE

ด่วนมาก ...กำหนดใบเบิกเวชภัณฑ์ ครั้งที่ 1/58

Written by อุไร On วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557 13:26

ด่วนมาก...ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ยา / มิใช่ยา  ครั้งที่ 1/2558  ภายในวันที่ 17 พ.ย 57 ทาง e-mail รพ.ย่านตาขาว : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โหลด 1.ใบเบิกยา   2 กำหนดการการเบิกยา    3ใบเบิกเวชภัณฑ์ผู้ป่วยเฉพาะราย

SP_READ_MORE

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Written by อุไร On วันพุธ, 12 พฤศจิกายน 2557 11:45

สสอ.ย่านตาขาว  ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งหมอพื้นบ้าน (ดังรายชื่อที่ส่งสสอ.) เข้าร่วมประชุม สัมมนา แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 17 พ.ย.57 เวลา 13.00 น. ณ  รพ.สต.ทุ่งค่าย ...  และขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต. เข้าร่วมการประชุม ในวันและสถานที่ดังกล่าวด้วย  ...หมายเหตุ : ให้หมอพื้นบ้าน นำแว่น และบัตรประชาชนมาด้วย   โหลดรายชื่อหมอพื้นบ้าน (ที่ รพ.สต.ส่งมา)... เกาะเปียะกับโพรงจระเข้ ขออภัยที่พิมพ์รายชื่อไม่ทันนะค่ะ...

SP_READ_MORE

ด่วนที่สุด..ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน เข้าประชุมแนวทางการจัดบริการนวดไทยฯ

Written by อุไร On วันจันทร์, 10 พฤศจิกายน 2557 10:13

ด่วนที่สุด..ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการนวดไทยฯ ในวันที่ 10 พ.ย.57 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1  สสจ.ตรัง  ... รพ.สต.ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  1. ควนโพธิ์  2. หนองบ่อ  3. ควนหิน  4. ทอนพลา  5. โคกทราย  6. เกาะเปียะ

SP_READ_MORE

ส่งประเด็นสารวันเบาหวานโลก ปี 2557

Written by อุไร On วันศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2557 11:48

สสอ.ย่านตาขาว  ส่งประเด็นสาร วันเบาหวานโลก ปี 2557 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  เพื่อใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน และในชุมชน  เนื่องจากวันที่ 14 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก  ...โดยให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม หรือจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันเบาหวานโลก ทั้งในหน่วยบริการ และชุมชน  ...ซึ่งปีนี้ได้กำหนดประเด็นสารในการรณรงค์ คือ "กินพอเพียง  ไม่เสี่ยงเบาหวาน  เลือกไม่ยาก  เลือกให้เป็น  เริ่มด้วยอาหารเช้า"   โหลดรายละเอียดประเด็นสาร และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์

SP_READ_MORE

แก้ไข แฟ้ม card error ประเภทสิทธิการให้บริการptttype_new ไม่ตรงกับค่ามาตรฐาน

Written by Super User On วันศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2557 10:54

   ดาวน์โหลด คู่มือ

SP_READ_MORE

ขอข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบของแพทย์ที่ปรึกษาและนักสุขภาพครอบครัวประจำหมู่บ้าน

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 13:39

    ให้รพ.สต.บันทึกข้อมูลขอข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบของแพทย์ที่ปรึกษาและยักสุขภาพครอบครัวประจำหมู่บ้าน  และส่งเป็นไฟล์ excell  มายัง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายใน 12 พ.ย. 57 โหลดแบบฟอร์ม

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ ตรวจสอบรายชื่อ หมอพื้นบ้าน และบุคคลด้านการแพทย์แผนไทย (ดังรายชื่อ)

Written by อุไร On วันพุธ, 05 พฤศจิกายน 2557 13:55

สสอ.ย่านตาขาว  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบรายชื่อ หมอพื้นบ้าน และบุคคลด้านการแพทย์แผนไทย (ดังรายชื่อ) ที่แนบมา (จาก สสจ.ตรัง) ... ว่า ตอนนี้ บุคคลตามรายชื่อ ในแต่ละประเภท  ยังคงอยู่หรือไม่  และยังมีการปฏิบัติด้านแพทย์แผนไทย ตามประเภทที่ระบุอยู่ในรายชื่อ หรือไม่ อย่างไร  และ รพ.สต.ไหน  (ให้แก้ไขและเพิ่มเติมมาในรายชื่อเลย) ..... และให้จัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 57 .... โหลดรายชื่อเพื่อตรวจสอบ ...  มีทั้งหมด 6 ประเภทนะค่ะ  (ตรวจสอบให้ครบทุก sheet)

SP_READ_MORE

เบิกยาเสริมธาตุเหล็ก

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 31 ตุลาคม 2557 11:35

แจ้ง  รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการเบิกยาเสริมธาตุเหล็ก (ตามแบบฟอร์มที่ส่งไปแล้วนั้น) ทุกเดือน

กำหนดให้ส่ง สสอ.ภายในวันจันทร์ สัปดาห์ ที่ 3 ของเดือน (ส่งพร้อมใบเบิกวัคซีน ) 

SP_READ_MORE

ขอให้ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และ เจ้าพนักงานทันตฯ (ดังรายชื่อ) เข้าร่วมการปฎิบัติงาน มหกรรมต้าน

Written by อุไร On วันศุกร์, 31 ตุลาคม 2557 11:00

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอให้ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และ เจ้าพนักงานทันตฯ ประจำ รพ.สต.(ดังรายชื่อ)  เข้าร่วมการปฎิบัติงาน ณ จุดลงทะเบียน   ในงานมหกรรมสานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม   วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30  ณ  โรงพยาบาลย่านขาว ... รายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

1. เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย  จาก  รพ.สต.ทุ่งค่าย , รพ.สต.บ้านอัมพวัน , รพ.สต.บ้านวัดโรงจระเข้ , รพ.สต.ในควน , รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม

2. เจ้าพนักงานทันตฯ  จาก  รพ.สต.บ้านนานิน , รพ.สต.บ้านโคกทราย , รพ.สต.หนองบ่อ , รพ.สต.บ้านอัมพวัน

...โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมาพร้อมกัน ที่ โรงพยาบาลย่านตาขาว เวลา 08.30 น. ...การแต่งกาย   สวมเสื้อสีชมพู...

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

43

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

131581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
1756
4709
108981
48374
79508
131581

Your IP: 54.204.168.212
Server Time: 2014-11-25 01:22:31

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine