dent

คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

สสจ.ตรัง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต. เข้าประชุม

Written by อุไร On วันอังคาร, 01 กันยายน 2558 16:51

สสจ.ตรัง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต. เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 11 กันยายน  2558  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ...โหลดรายชื่อ...

SP_READ_MORE

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Written by อุไร On วันอังคาร, 01 กันยายน 2558 16:41

ตามที่ สสจ.ตรัง ได้จัดประชุมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แก่ รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 58 ที่ผ่านมานั้น ... สสจ.ตรัง ขอให้ รพ.สต.ดังกล่าวข้างต้น  มีการดำเนินงานดังนี้

1. รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยนวด จำนวน 12 แห่ง  ประกอบด้วย  รพ.สต.อัมพวัน  ต้นปรง  ทุ่งค่าย  ควนโพธิ์  บ้านวัดโพรงจระเข้  ควนเคี่ยม  ในควน  หนองบ่อ  ควนหิน  ทอนพลา  โคกทราย  และ เกาะเปียะ  .... ให้ พยาบาลคลินิกโรคเรื้อรัง คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา  ส่งต่อให้ แพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยนวดไทย ได้มีการนวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 

2. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา และส่งต่อแพทย์แผนไทยเพื่อนวดเท้า  ให้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการให้บริการ  ใน  แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน  ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งให้  ผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ชุด  .... โหลดแบบรายงาน...

3. การนวดเท้า ให้ดำเนินการทุก รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทย และ ผู้ช่วยนวด

4. เฉพาะ รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้  การนวดเท้า ในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคน  ต้องนวดครบ 4 ครั้ง จึงจะได้รับการสนับสนุนเงินการนวดเท้า จาก สปสช. (เนื่องจาก แพทย์แผนไทย จบปริญญาตรี และมีใบอนุญาตฺ)

5. ส่วน รพ.สต. อื่น  การนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคน  จำนวนครั้งของการนวด  ให้นวดตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 1-4 ครั้ง (ผู้ป่วยหาย หรือมีอาการดีขึ้น)

6. รพ.สต. 12 แห่ง  เก็บรวบรวม  แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน  ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีการนวดเท้า  ส่ง สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

SP_READ_MORE

สสจ.ตรัง ติดตามการจัดบริการนวดไทย ใน รพ.สต.

Written by อุไร On วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2558 16:50

 สสจ.ตรัง มีการติดตามการจัดบริการนวดไทย ใน รพ.สต. ที่มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. 6 แห่ง (ควนโพธิ์  หนองบ่อ  ควนหิน  ทอนพลา  โคกทราย  และเกาะเปียะ) ...ให้ รพ.สต. ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการประเมินการจัดบริการนวดไทยที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งให้  ... ส่ง สสอ.ย่านตาขาว ภายใน วันที่ 4 กันยายน 2558 ... (ให้ประเมินส่งทั้ง 6 รพ.สต. นะค่ะ)  ...โหลดแบบฟอร์ม...

SP_READ_MORE

อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 13

Written by อุไร On วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2558 15:16

รพ.ห้วยยอด จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงพยาบาลห้วยยอด  จังหวัดตรัง  เพื่อรองรับความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะเปิดบริการนวดไทย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด  ... รพ.สต.ไหนที่มียังไม่มีแพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยนวด (รพ.สต.บ้านท่าบันได  รพ.สต.บ้านทุ่งเกาะญวน และ รพ.สต.โพรงจระเข้)  หรือ รพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยอยู่แล้ว แต่ต้องการผู้ช่วยนวดเพิ่มเติม  ...ขอให้จัดหาผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว และไปสมัคร ณ  รพ.ห้วยยอด ตามรายละเอียดในหนังสือ ดังแนบ  ...โหลดรายละเอียด....

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจความต้องการใช้วัสดุชันสูตร คัดกรองเบาหวานและมะเร็งปากมดลูก ปี

Written by อุไร On วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2558 14:28

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจความต้องการใช้วัสดุชันสูตร คัดกรองเบาหวานและมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2559  ตามแบบฟอร์มที่จัดส่ง ... และส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 8  กันยายน 2558  เพื่อส่งต่อให้ รพ.ย่านตาขาวทำ การจัดซื้อต่อไป.. (ขอให้ส่งตามกำหนดเวลานะค่ะ  รพ.จะได้จัดซื้อให้เร็วๆ)  ....โหลดแบบฟอร์ม..

SP_READ_MORE

แจ้งตารางการให้บริการร.พ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

Written by ธวัชชัย On วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558 10:41

ดาวโหลด

SP_READ_MORE

การเจาะเลือดของ อบจ.ตรัง ปี 2558 ครั้งที่ 2

Written by อุไร On วันพุธ, 19 สิงหาคม 2558 15:37

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  มารับแบบบันทึกการตรวจร่างกาย  เจาะเลือดของ อบจ.ตรัง ปี 2558 ครั้งที่ 2  ได้ที่  สสอ.ย่านตาขาว  ซึ่งได้จัดใส่ล้อกเกอร์ ของแต่ รพ.สต.แล้ว ...ซึ่งกำหนดการเจาะเลือด ครั้งที่ 2 ของ อ.ย่านตาขาว คือ วันที่ 4 กันยายน  2558  ณ ศาลาประชาคมอ.ย่านตาขาว เวลา 06.00 น.  ... และขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ (รพ.สต.ละ 25-30 คน หากแบบบันทึกไม่พอ ให้ถ่ายเอกสารเพิ่ม)

2. กรอกแบบบันทึกการตรวจร่างกาย ให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

3. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย ให้เตรียมปัสสาวะใส่ภาชนะมาจากบ้าน (เนื่องจากห้องน้ำมีจำกัด)

4. ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างน้อย รพ.สต. ละ 1 คน  มาร่วมปฎิบัติงาน และนำเครื่องวัดความดันโลหิต มาด้วย

SP_READ_MORE

ไฟล์ประกอบการบรรยายการเก็บพิกัดหลังคาเรือน&การให้รหัสโรค(ICD10) พร้อมข้อมูลการตรวจสอบรหัสโรค วั

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2558 12:12

ดาวโหลด

SP_READ_MORE

ขอข้อมูลผู้ป่วยที่เลิกสูบบุหรี่ และข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Written by อุไร On วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558 16:09

เนื่องจาก สคร. เขต 12 สงขลา มีกำหนดการติดตามประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ของอำเภอย่านตาขาว ... ในการนี้ สสอ.ย่านตาขาว จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้... และจัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้นะค่ะ เพื่อเตรียมรับการประเมินต่อไป

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ (อย่างน้อย 3 เดือน) ได้ ≥ ร้อยละ 50 ...โหลดแบบฟอร์ม..

2. กลุ่ม pre DM ได้รับการบริการลดเสี่ยง ปรับพฤติกรรม นัดติดตาม 1, 2 , 3 เดือน และนัดตรวจ FPG เดือนที่ 6 และกลุ่ม pre HT ได้รับการบริการลดเสี่ยง ปรับพฤติกรรม ติดตามค่าความดันโลหิต 1, 2 , 3 , 6 เดือน ได้ ≥ ร้อยละ 80 ..โหลดแบบฟอร์ม..

....ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ดึงจากโปรแกรมโครนิก ของ สสจ.ตรัง ให้พวกเราบางส่วนแล้ว ให้เช็คดูอีกครั้งนะค่ะ.....

SP_READ_MORE

วาระการประชุมเดือนสิงหาคม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558 16:02

ดาวโหลดวาระ

SP_READ_MORE

แจ้งรายชื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง (มะเร็งเต้านม ปากมดลูก และลำใส้)

Written by อุไร On วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 10:53

สสอ.ย่านตาขาว ... ได้ส่งรายชื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3 โรค (โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก และโรคมะเร็งลำใส้)  ให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดทำทะเบียน เพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยในระดับพื้นที่ต่อไป  และขอให้ตรวจสอบรายชื่อที่จัดส่งให้ ว่าผู้ป่วยอยุ่จริงในพื้นที่ หรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ..พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558... ***หมายเหตุ ..รายชื่อที่ส่งมา ไม่ได้แยกหมู่บ้านนะค่ะ ไม่มีหมู่ พี่แยกให้เป็นรายตำบล พี่ขอรายชื่อมาจาก รพ.ตรัง รบกวน รพ.สต.แต่ละแห่ง แยกเองนะค่ะ...  โหลดรายชื่อผู้ป่วย..

SP_READ_MORE

ขอเชิญประชุม (โรคมะเร็ง และ โรคเบาหวาน)

Written by อุไร On วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558 09:59

รพ.ย่านตาขาว โดยงานคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ งานผู้ป่วยใน 2  กลุ่มการพยาบาล รพ.ย่านตาขาว กำหนดจัดประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการ management ในผู้ป่วยมะเร็ง .... ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เข้าประชุมวันที่ 27 สค. 58 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลย่านตาขาว

2. โครงการ การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ... ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคลินิกเบาหวาน  เข้าประชุมวันที่ 28 สค.58 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลย่านตาขาว

SP_READ_MORE

ด่วน..ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สรุปผลการดำเนินงานโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน

Written by อุไร On วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558 12:51

ตามที่ อ.ย่านตาขาว ได้กำหนดให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้ดำเนินงาน การจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ตอนนี้ได้ครบกำหนดการดำเนินงานเดือนที่ 2 แล้ว ..... สสอ.ย่านตาขาว จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินผลสภาวะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ ตามโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 1 (ครบ 1 เดือน) และครั้งที่ 2 (ครบ 2 เดือน) ตามแบบฟอร์มที่ 1-3 ... โหลดแบบฟอร์ม  1 , 2 และ 3 ... และให้สรุปผลการดำเนินงาน ส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว  ตามแบบฟอร์มที่ 1 (แบบบันทึกภาวะสุขภาพ) ..โหลดแบบฟอร์ม.. และ แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโปรแกรม โหลดแบบฟอร์ม...ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ...เพื่อสรุปส่ง สสจ.ตรัง ต่อไป

SP_READ_MORE

ขอเชิญประชุม แนวทางการให้รหัสโรค ICD10 และการเก็บพิกัดครัวเรือน

Written by Super User On วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2558 09:41

         เนื่องจากพบว่าสถานบริการ มีการให้รหัสโรคที่ผิดพลาดเยอะมาก ดังนั้น สสจ.จึงจัดประชุมให้ความรู้กับคนที่ให้รหัสโรค  รพ.สต.แห่งละ 1 คนให้นำคู่มือที่ สสจ แจกให้ไปแล้ว 4 เล่ม มาเข้าร่วมประชุมด้วยครับ   และในวันดังกล่าวจะมีการอบรมการลงพิกัดครัวเรือน จากโปรแกรม hosxp ดังนั้นจึงขอให้นำ โน๊ตบุ๊คที่มีฐาน hosxp ไปด้วยนะครับดาวน์โหลดรายละเอียด

SP_READ_MORE

ขอเชิญอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

Written by อุไร On วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558 13:41

สสจ.ตรัง ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ที่มีนวดไทย รพ.สต.ละ 1 คน และ แพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยนวดไทย รพ.สต.ละ 1 คน  รวมเป็น รพ.สต.ละ 2 คน  เข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง ...ดังรายชื่อที่แนบมา ....โหลดรายชื่อผู้เข้าอบรม...

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

43

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

686155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
463
4507
23584
645710
15262
76592
686155

Your IP: 54.234.95.190
Server Time: 2015-09-05 02:38:15

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine