คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

สสจ.ตรัง ขอเชิญประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคหืด และ COPD

Written by อุไร On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 17:06

สสจ.ตรัง ขอเชิญ พยาบาล (ดังรายชื่อ) เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง เพิ่มพูนศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ในวันที่  24 กันยายน ๒๕๕๗  เวลา 08.30 -16.00 น  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง  โหลดรายชื่อผู้เข้าประชุม

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม ตู้นำ้ดื่มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 11:43

ด้วย สสจ.ตรัง กำหนดจัดงานมหกรรม ตู้นำ้ดื่มปลอดภัย  คนไทยยิ้มได้  เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒  วันจันทร์ที่ ๒๒

กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น. ณ โรงแรมธรรมริมทร์  ธนา  จังหวัดตรัง

  ในการนี้ สสอ.ย่านตาขาวขอเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทน  รพ.สต.ละ 1  คน  และ อสม. รพ.สต.ละ 1 คน ในพื้นที่ที่มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ   เข้าร่วมงานมหกรรมฯ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

SP_READ_MORE

ข่าวจากฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ย่านตาขาว

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 10:43

ด้วย  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลย่านตาขาว แจ้งการเปิดคลังยาใหม่ ปีงบประมาณ  2558

เปิดคลังยา ในวันที่  1  ตุลาคม  2557 

รพ.สต.แห่งใดประสงค์ เบิกเวชภัณฑ์ยา  /  ไม่ใช่ยา  นอกรอบปกติ  สามารถส่งใบเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 57

ที่ฝ่ายเภสัชกรรม  

หมายเหตุ  เบิกเวชภัณฑ์ยา / ไม่ใช่ยา รอบเป็นงวด  ในปี  58  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

SP_READ_MORE

แจ้งผู้รับผิดชอบงานบำบัดยาเสพติด รับเงินค่าติดตาม

Written by สมคิด On วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 10:34

งานบำบัดยาเสพติด  สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง ผู้มีรายชื่อ  ติดต่อรับเงินค่าติดตามฯ      รายชื่อ

SP_READ_MORE

ขอข้อมูลเพิ่มเติมของทันตบุคคลากร

Written by Super User On วันจันทร์, 15 กันยายน 2557 10:51

ขอข้อมูลเพิ่มเติมของทันตบุคคลากร ที่ปฏิบัติงาน ณ รพ.สต.ทุ่งค่าย  รพ.สต.บ้านต้นปรง    รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้

โดยขอรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1 ชื่อ สกุล  (กรณีเปลียนขื่อหรือนามสกุล)

2 ปีที่เริ่มรับราชการ  (สำหรับคนที่ได้รับการบรรจุ)

3 ตำแหน่ง .....................

3 การศึกษาต่อ  ( ระดับ.......... จากสถาบัน.............. ปีที่จบ............)

ให้ตอบในคอมเม้นด้านล่างนี้เลยนะครับ

SP_READ_MORE

แจ้งผู้รับผิดชอบทูบีนัมเบอร์วัน

Written by สมคิด On วันศุกร์, 12 กันยายน 2557 13:14

สสจ.ตรังจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานทูบีนัมเบอร์วันของทุก รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 16 ก.ย. 57 เวลา 8.30-12.00น. ณ ศูนย์อาเซียนเซ็นเตอร์ (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังหลังเก่า)....ผู้รับผิดชอบงาน ธวัชชัย

SP_READ_MORE

ด่วน...สำรวจความต้องการเบิกวัสดุคัดกรองงาน NCD

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 12:25

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแบบสำรวจความต้องการเบิกวัสดุคัดกรองงาน NCD ประจำปีงบ 2558 ตามแบบสำรวจ ..และส่ง สสอ. ด่วนนะคะ ในวันที่ 15 กันยายน 57... โหลดแบบสำรวจ

SP_READ_MORE

แจ้ง สอ.ติดตามผู้ผ่านค่ายบำบัดยาเสพติด รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557

Written by สมคิด On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 11:44

สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง สอ.ที่เกี่ยวข้อง  ติดตามผู้ผ่านค่ายบำบัดยาเสพติด  รุ่นที่ 4  ปีงบประมาณ 2557  หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

การเบิกเงินติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

Written by สมคิด On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 11:25

สสอ.ย่านตาขาว แจ้งให้ สอ.ทุกแห่ง ที่มีผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2557  จำนวน 4 รุ่น ซึ่งได้แจ้งให้ สอ.ทุกแห่งทราบแล้วนั้น  ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเบิกเงินค่าติดตาม  ครั้งละ 100 บาทต่อคนต่อครั้ง     หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

รพ.ย่านตาขาวแจ้งรายชื่อผู้ป่วย HT-DM ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่ รพ.สต.

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 11:18

รพ.ย่านตาขาว ...แจ้งรายชื่อผู้ป่วย HT-DM ที่ รพ.ย่านตาขาวส่งกลับไปรักษาต่อที่ รพ.สต. เดือน สิงหาคม 57 ...ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ที่มีรายชื่อผู้ป่วยดังกล่าว ติดตามผู้ป่วยให้มารับการรักษาต่อเนื่องตามนัดด้วยนะคะ... โหลดรายชื่อผู้ป่วย..

SP_READ_MORE

การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

Written by สมคิด On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 11:10

สสอ.ย่านตาขาว  แจ้งแนวทางและระเบียบวิธีการ   ในการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง ในการขออนุมัติให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการนี้    หนังสือ

SP_READ_MORE

ด่วน...ขอข้อมูลจำนวนผู้ป่วย HT-DM

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557 10:31

สสอ.ย่านตาขาว ขอความร่วมมือจาก รพ.ต.ทุกแห่ง ..ส่งข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดัน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ และแยกประเภทตามสถานที่รักษา ... เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการเจาะเลือดและตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยประจำปี 2558...ดังแบบรายงานที่แนบมา...ส่ง สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 18 กันยายน 57 นะคะ...ดาวโหลดแบบรายงาน..

SP_READ_MORE

แจ้งผู้รับผิดชอบงานบำบัดยาเสพติด เบิกเงินค่าติดตาม

Written by สมคิด On วันพุธ, 10 กันยายน 2557 15:09
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ได้แจ้งให้สถานีอนามัยที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๔ รุ่น รวม ๔๕ คน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว จึงแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานบำบัดยาเสพติด ทุกสถานีอนามัย ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อรับเงินค่าตอบแทนในการติดตาม ดังนี้ ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาการบันทึก บสต.๕ ตามจำนวนผู้ผ่านการบำบัดในเขตรับผิดชอบ
SP_READ_MORE

การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุน ๕๐%

Written by สมคิด On วันพุธ, 10 กันยายน 2557 10:21

งานพัสดุ  สสอ.ย่านตาขาว ได้ส่งรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยงบลงทุนเพื่อซ่อมแซมฯ หน่วยบริการ๕๐% ปีงบประมาณ ๒๕๕๖และ ๒๕๕๗  ของสถานีอนามัยที่เกี่ยวข้อง รวม ๕ แห่ง  เพื่อขออนุมัติจาก ผอ.รพ.ย่านตาขาว นั้น  ปรากฎว่า  ........งานพัสดุ รพ.ย่านตาขาว....ให้ใช้แบบรายงานที่มาจากระบบ E-gp เท่านั้น  สสอ.ย่านตาขาว  จึงแจ้งให้ สถานีอนามัยที่มีชื่อดังต่อไปนี้  ส่งแบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่เข้าระบบ E-gp  คือ

1.สอ.บ.บ้านวัดโพรงจระเข้

2.สอ.บ.โคกทราย

3.สอ.บ.ต้นปรง

4.สอ.ต.เกาะเปียะ

5.สอ.ต.หนองบ่อ

SP_READ_MORE

รายงานขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

Written by สมคิด On วันพุธ, 10 กันยายน 2557 10:10

สสอ.ย่านตาขาว แจ้งให้ สอ.ทุกแห่งดำเนินการส่งแบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป  ต้องส่งรายงานการขออนุมัติที่มาจากระบบ  E-gp  เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่  11  กันยายน  2557  เป็นต้นไป     หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

เข้าสู่ระบบสมาชิกขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine