dent

คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

สสจ.ตรัง ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ งาน NCD ตั้งแต่ปี 2553-2557

Written by อุไร On วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558 16:55

ด้วย สสจ.ตรัง ได้รับแจ้งจากศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคเรื่องโครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและใช้พื้นที่จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ดำเนินการ จาก ทั้งหมด ๑๑ จังหวัด ซึ่งกรมฯ จะลงมาเก็บข้อมูลที่จังหวัดตรัง ในวันที่1-2 กรกฎาคม 2558 ... ในการนี้ สสจ.ตรัง จึงขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้ .....

1. รวบรวม แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่ ปี 2553-2557 ของ รพ.สต.ทั้งหมด ทั้งที่ใช้เงินของตนเอง หรือหน่วยงานอื่นภายนอก (แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

                     1.1 โรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง)

                     1.2 ปัจจัยเสี่ยงหลัก (ได้แก่ อาหาร  ออกกำลังกาย  บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

                     1.3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตำบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข เป็นต้น

2. กรอกข้อมูลที่ได้จาก แผนงาน/โครงการใน ข้อที่ 1.  ลงในแบบบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ (แผนงาน/โครงการ ให้แยกชุดตามงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1.1 -1.3 ) .... โหลดแบบบันทึกโครงการ....

3. การบันทึกข้อมูลให้พิมพ์ลงในแบบฟอร์มฯ และจัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ทาง mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ..เพื่อจัดส่งให้ สสจ.ตรัง ต่อไป 

..... ขอความร่วมมือให้ พิมพ์ และส่งทาง เมลล์ ตามที่แจ้งนะค่ะ....

SP_READ_MORE

การตรวจสอบสิทธิ์และการลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (แก้LINK แล้วครับ)

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558 10:08

    ด้วย ภายใน ๑ ต.ค. ๕๘ สปสช.จะบังคับใช้การตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นทะเบียนผ่านระบบบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด  โดยไม่สามารถใช้รหัส CHK เพียงอย่างเดียวได้  จึงขอให้ทุกรพ.สต.ได้ดำเนินการดังนี้

     ๑  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นทะเบียน แห่งละ ๒ คน โดยให้กรอกแบบฟอร์ม ตามลิงค์  ที่นี่  

     ๒  ให้บุคคลดังกล่าว เตรียมบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่  (แบบฝังชิพไว้บนบัตร) และขอรหัส PIN CODE สำหรับการใช้ยืนยันตัวบุคคล (ใช้ของยาเสพติดได้)

    ๓ จัดหา เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ท สำหรับใช้ยืนยันตัวบุคคล  (ใช้ของยาเสพติดได้)

SP_READ_MORE

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลตามแบบบันทึกแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ ปี 2553-2557

Written by อุไร On วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558 16:44

ด้วย สสจ.ตรัง ได้รับแจ้งจากศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เรื่องโครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และใช้พื้นที่จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ดำเนินการ จาก ทั้งหมด ๑๑ จังหวัด ซึ่ง กรมฯ จะลงมาเก็บข้อมูลที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ... ในการนี้ สสจ.ตรัง จึงขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้ .....

1. รวบรวม แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่ ปี 2553-2557 ของ รพ.สต.ทั้งหมด ทั้งที่ใช้เงินของตนเอง หรือหน่วยงานอื่นภายนอก (แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

                     1.1 โรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง)

                     1.2 ปัจจัยเสี่ยงหลัก (ได้แก่ อาหาร  ออกกำลังกาย  บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

                     1.3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตำบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข เป็นต้น

2. กรอกข้อมูลที่ได้จาก แผนงาน/โครงการใน ข้อที่ 1.  ลงในแบบบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ (แผนงาน/โครงการ ให้แยกชุดตามงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 1.1 -1.3 ) .... โหลดแบบบันทึกโครงการ ....

3. การบันทึกข้อมูลให้พิมพ์ลงในแบบฟอร์มฯ และจัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ทาง mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ..เพื่อจัดส่งให้ สสจ.ตรัง ต่อไป 

..... ขอความร่วมมือให้ พิมพ์ และส่งทาง เมลล์ ตามที่แจ้งนะค่ะ....

 

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือติดตามผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจกที่ตกค้างจาก ปี 2557 ให้เข้าผ่าตัด

Written by อุไร On วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2558 10:47

รพ.ตรัง ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง  ให้ติดตามผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่ตกค้างจาก ปี 2557 ให้เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่ รพ.ตรัง ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 ... และตอบกลับข้อมูลการติดตามให้ สสอ.ย่านตาขาว ทราบ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อรายงานให้ รพ.ตรัง ทราบต่อไปนะค่ะ  ..โหลดรายชื่อ..

SP_READ_MORE

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร

Written by สมคิด On วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558 12:47

สสอ.ย่านตาขาว แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  ประชาสัมสพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร  โหลดแผ่นพับดังกล่าว

SP_READ_MORE

ขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วันที่ 17

Written by Super User On วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558 11:10

   เนื่องจากวันที่ 17 มิย จะมีการประชุมผอรพสต เรื่องการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี2559 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา เวลา 08.30 - 16.30 น.

  -ขอให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บไซต์ โดยเลือกให้ตรงกับวันท และสถานที่ของ จ.ตรัง  ที่ http://songkhla.nhso.go.th/meeting/newborn/index.php

  - และขอให้ดาวน์โหลดแบบประเมิน พร้อมทั้งทำแบบประมเินตนเองมาเพื่อเตรียมส่งในวันดังกล่าวดัวย  ส่วนการเซ็นต์ชื่อ  ให้ ผอ.เป็นลำดับ 1 และผู้รับผิดชอบ เซ็ฯ ลำดับ 2 (เนื่องจากเขตให้ประเมินตนเอง)   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มปีและข้อมูลเก่า 58 ที่นี่ครับดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม   

 

SP_READ_MORE

วาระประชุมเดือนมิถุนายน

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558 16:59

ดาวโหลด

SP_READ_MORE

เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

Written by อุไร On วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 00:11

สสอ.ย่านตาขาว ..จัดส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งใช้ในการดำเนินงานต่อไป... อย่าลืม  วันที่ 1 มิถุนายน 58 ให้ทุก รพ.สต.ดำเนินงานตามโครงการ นะค่ะ ... ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มบันทึกอาหาร ... โหลด

2. ตัวอย่างการบันทึกอาหาร  ... โหลด

3. อาหารตามโซนสี  ..... โหลด

4. แบบประเมินภาวะสุขภาพ  ...  โหลดแบบฟอร์ม 1    แบบ 2 แบบ3

5. แบบบันทึกการแกว่งแขน   ..... โหลด

6. แบบจดรายการอาหาร  ...... โหลด

SP_READ_MORE

โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพของประชาชน(เจาะเลือดของ อบจ.ตรัง) ปี 2558

Written by อุไร On วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 22:59

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  มารับแบบบันทึกการตรวจร่างกาย(ตามโครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพของประชาชน(เจาะเลือดของ อบจ.ตรัง ปี 2558) ได้ที่  สสอ.ย่านตาขาว  ซึ่งได้จัดแยกไว้เป็นราย รพ.สต.แล้ว  (วางอยู่บนเคาเตอร์หน้าห้องท่าน สสอ.ย่านตาขาว )...ซึ่งกำหนดการเจาะเลือดของ อ.ย่านตาขาว คือ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558  ณ ศาลาประชาคมอ.ย่านตาขาว  ดังรายละเอียดในแผนกำหนดการ ...โหลดแผนกำหนดการ... และขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ตามจำนวนที่กำหนด)

2. กรอกแบบบันทึกการตรวจร่างกาย ให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

3. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย ให้เตรียมปัสสาวะใส่ภาชนะมาจากบ้าน (เนื่องจากห้องน้ำมีจำกัด)

4. กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการตรวจมะเร็ง คือผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ....ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทำเครื่องหมาย *  ไว้หน้าแบบบันทึกการตรวจร่างกาย (ตามจำนวนที่กำหนด)

5. ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างน้อย รพ.สต. ละ 1 คน  มาร่วมปฎิบัติงาน และนำเครื่องวัดความดันโลหิต มาด้วย

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วัน

Written by Super User On วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2558 11:51

ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 58 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา เวลา 08.30 - 16.30 น.   โดยให้กรอกแบบประเมินตนเอง เพื่อนำส่งในวันดังกล่าวด้วย 

      สามารถโหลดแบบฟอร์มและข้อมูลของปี 58 ได้ ที่นี่ครับ

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินเภสัชปฐมภูมิ

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 24 เมษายน 2558 10:38

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินงานเภสัชปฐมภูมิทางออนไลน์ ที่เว็บนี้ http://goo.gl/forms/bf02quedxe   

ภายใน 30  เมษายน  2558 นี้  และให้ก่อนจะ submit ให้พิมพ์แบบฟอร์มหน้านั้นสำเนาไว้ 1 ชุดด้วย

SP_READ_MORE

เว็บ DATA CENTER (DHDC) อำเภอย่านตาขาว

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2558 15:06

เว็บ เว็บ DATA CENTER  (DHDC) อำเภอย่านตาขาว    http://satayantakhao.com/dhdc/

SP_READ_MORE

แบบฟอร์มการยืนยันประเภทการอยู่อาศัย

Written by Super User On วันพุธ, 01 เมษายน 2558 11:13

ดาวนโหลด

SP_READ_MORE

ร่างเกณฑ์ประกวดรพ.สต.ดีเด่นปี 58

Written by Super User On วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 14:08

ดาวน์โหลด

SP_READ_MORE

แนวทางดำเนินงาน การปรับปรุงข้อมูล QOF

Written by Super User On วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 12:27

                   จากการที่ได้มีการจัดสรรเงินแบบ QOF ของสปสช.  โดยเอาข้อมูลจาก 21 แฟ้ม  เม.ษ  - ก.ย. 57  และ 43 แฟ้ม ต.ค. 57 -   มี.ค. 58  ซึ่งข้อมูลเป็นคนระบบกัน  (21 แฟ้มแบบเก่า และ 43 แฟ้ม)  อาจทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน   สสจ.และเขต 12 จึงได้พัฒนาเว็บเพื่อเก็บข้อมูล qof  เพื่อรวมรวม  43 แฟ้ม  ที่เคยส่ง ด้วย 21 แฟ้ม  โดยให้รพ.สต.ได้ส่งข้อมูลย้อนหลังเข้าเว็บสสจ.(สสจ.ให้ส่ง ม.ค. 57 - ก.ย. 57)เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 58   เพื่อจะได้นำข้อมูลเข้าระบบให้ครบตั้งแต่ เมษ 57  จนถึงข้อมูล ปัจจุบัน  (ก.พ.58)  เพื่อทดสอบประมวลผล

                 หลังจากทุกแห่งได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มครบแล้ว  เมื่อเข้าดูในเว็บ qof  ปรากฎว่า ผลงานยังต่ำอยู่ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสาเหตุอาจเป็นได้ดังนี้

               ๑. รพ.สต.ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลเข้าในระบบ hosxp  

               ๒  ข้อมูลย้องหลัง  ที่ส่ง ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบด้านความถูกต้องสมบูรณ์ (เมื่อก่อน ส่ง 21 แฟ้ม  มันสมบูรณ์ แต่พอส่ง 43 แฟ้มจะต้องมีการตรวจอีกครั้ง)

               ๓. ตรวจพบว่า มีการส่งออกไม่สมบูรณ์ของข้อมูลหลายๆตัว 

              ๔. เว็บ QOF อาจมีการคลาดเคลื่อน

                ซึ่งจากปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว ขอให้รพ.สต.ได้ดำเนินการดังนี้ 

              ๑  ขอให้ตรวจสอบ 43 แฟ้ม ของเดือน เม.ย. - ก.ย. 57   ให้ดำเนินการแก้ไขและคีย์ข้อมูลย้อนหลังเพอ่มเตอม ให้เสร็จสิ้น โดยเดือนที่จะคีย์ย้อนหลังได้ เฉพาะเดือน เม.ย. - ก.ย. 57  เท่านั้น  ส่วน ต.ค. - ก.พ ไม่สามารถ แก้ไขหรือคีย์เพิ่มได้ (เพราะเคยส่งไปแล้ว)   โดยข้อมูลย้อนหลังดังกล่าว  แก้ให้แล้วเสร็จและส่งภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. พร้อมๆกับ ข้อมูลเดือน มี.ค.  

            ๒. ให้เข้าตรวจสอบข้อมูลในเว็บ hdc โดย login ก่อน แล้วเข้าดูข้อมูลรายเดือน จากเมนู ผลการตรวจสอบข้อมูล > ตรวจสอบข้อมูลผลการนำเข้า 43 แฟ้ม (zip)  วแต่ละแห้มมีข้อมูลเข้าไปมากน้อยแค่ไหน 

            ๓. ให้ ตรวจสอบข้อมูลประชากรซ้ำ   หากเป็นในอำเภอ ให้ประสานกับสถานที่ที่ไปซ้ำ  หากเป็น รพ.ให้ส่งข้อมูลเข้าเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     หากเป็น ต่างอำเภอ ให้เจ้าตัวเซ็นชื่อรับรองการอาศัยอยู่จริง     และถ้าพบว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงให้ระบุเป็นสถานะ 2 หรือ 4  เท่านั้น  ทั้งนี้ ภายใน 30 เม.ย. 58 เนื่องจากข้อมูลจะอัพเดทไปพร้อม ข้อมูลเดือน มี.ค. (มีการติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุม คปสจ)

            ๓ .ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  ย้อหลัง เดือน  เม.ย. - ก.ย. 57 (ไฟล์เดียวรวมทุกเดือน)  มาที่ e mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            ๔ . รวบรวมข้อมูลและปัญหา เพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ อำเภอย่านตาขาว (จะแจ้งวันประชุมอีกครั้ง)

            ๕  สำหรับข้อมูลวัคซีน  กรณีเพิ่มคีย์ข้อมูล เดือน มี.ค. ผลงานจะไม่ขึ้นนะครับ  

            

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

43

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

537651
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
3780
16229
494953
10462
123374
537651

Your IP: 54.162.157.136
Server Time: 2015-07-04 16:20:06

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 61 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine