คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

เบิกยาเสริมธาตุเหล็ก

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 31 ตุลาคม 2557 11:35

แจ้ง  รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการเบิกยาเสริมธาตุเหล็ก (ตามแบบฟอร์มที่ส่งไปแล้วนั้น) ทุกเดือน

กำหนดให้ส่ง สสอ.ภายในวันจันทร์ สัปดาห์ ที่ 3 ของเดือน (ส่งพร้อมใบเบิกวัคซีน ) 

SP_READ_MORE

ขอให้ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และ เจ้าพนักงานทันตฯ (ดังรายชื่อ) เข้าร่วมการปฎิบัติงาน มหกรรมต้าน

Written by อุไร On วันศุกร์, 31 ตุลาคม 2557 11:00

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอให้ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และ เจ้าพนักงานทันตฯ ประจำ รพ.สต.(ดังรายชื่อ)  เข้าร่วมการปฎิบัติงาน ณ จุดลงทะเบียน   ในงานมหกรรมสานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม   วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30  ณ  โรงพยาบาลย่านขาว ... รายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

1. เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย  จาก  รพ.สต.ทุ่งค่าย , รพ.สต.บ้านอัมพวัน , รพ.สต.บ้านวัดโรงจระเข้ , รพ.สต.ในควน , รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม

2. เจ้าพนักงานทันตฯ  จาก  รพ.สต.บ้านนานิน , รพ.สต.บ้านโคกทราย , รพ.สต.หนองบ่อ , รพ.สต.บ้านอัมพวัน

...โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมาพร้อมกัน ที่ โรงพยาบาลย่านตาขาว เวลา 08.30 น. ...การแต่งกาย   สวมเสื้อสีชมพู...

SP_READ_MORE

ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม

Written by อุไร On วันศุกร์, 31 ตุลาคม 2557 10:25

สสอ.ย่านตาขาว  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ โรงพยาบาลย่านตาขาว ... โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว...

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ สำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน ผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายยาสมุนไพร

Written by อุไร On วันพุธ, 29 ตุลาคม 2557 14:58

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ... สำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน  ผู้ปลูก  ผู้ผลิต  และผู้จำหน่ายยาสมุนไพร  ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. ตามแบบรายงานที่จัดส่งให้  และขอให้จัดส่ง สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 ...โหลดแบบรายงาน...

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งต้านม ทุก รพ.สต. เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการจัดมหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้า

Written by อุไร On วันอังคาร, 28 ตุลาคม 2557 15:40

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานมะเร็งต้านม ทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดมหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 30 ตุลาคม 57 เวลา 09.00 น.  ณ  สสอ.ย่านตาขาว (ขอความกรุณาให้มาพร้อมกันที่ สสอ.ย่านตาขาว เวลา 09.00 น. นะค่ะ)

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมมหกรรมสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม

Written by อุไร On วันอังคาร, 28 ตุลาคม 2557 16:28

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเข้าร่วมงานกิจกรรมมหกรรมสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม... ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม  ประกอบด้วย 1. กลุ่มสตรีที่พบก้อน   2.กลุ่มเสี่ยงที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็ง / ผู้ป่วยมะเร็ง  3. กลุ่ม อสม. (ผู้หญิง)  ...โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต.ละ 40 คน  ... และให้มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วม ภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้

1. ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น.   ประกอบด้วย  กลุ่มเป้าหมายจาก  1. รพ.สต.บ้านนานิน , 2. รพ.สต.บ้านท่าบันได , 3. รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม , 4. รพ.สต.ทุ่งค่าย , 5. รพ.สต.บ้านทุ่งเกาะญวน  , 6. รพ.สต.หนองบ่อ

2. ภาคบ่าย  เวลา 13.00 น. - 14.30 น.   ประกอบด้วย  กลุ่มเป้าหมายจาก  1. รพ.สต.บ้านอัมพวัน ,2. รพ.สต.เกาะเปียะ , 3. รพ.สต.บ้านควนโพธิ์ , 4. รพ.สต.บ้านต้นปรง , 5. รพ.สต.บ้านทอนพลา  , 6. รพ.สต.บ้านควนหิน , 7. รพ.สต.บ้านวัดโพรงจระเข้ , 8. รพ.สต.ในควน , 9. รพ.สต.โพรงจระเข้ , 10. รพ.สต.บ้านโคกทราย

...หมายเหตุ... 1. หมอปัญจพล จะมาตรวจคนที่พบก้อนที่เต้านม  เฉพาะช่วงเช้า เท่านั้น ...จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  แจ้งผู้ที่พบก้อน หรือผู้ที่สงสัยว่าจะมีก้อน ให้มาคัดกรองในช่วงเช้า (ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.)

                         2. กลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมทุกคน ... ให้นำแบบคัดกรอง CA 001 ที่กรอกรายละเอียดแล้วมาด้วย  เพื่อลดความล่าช้าและความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น

SP_READ_MORE

แบบรายงานประจำเดือน ปี 2558 ของมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

Written by อุไร On วันศุกร์, 24 ตุลาคม 2557 11:12

สสอ.ย่านตาขาว.. ขอส่งแบบรายงานประจำเดือนของ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2558 ...ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งใช้แบบฟอร์มรายงานฉบับนี้ในการรายงานข้อมูล... โดยให้จัดส่งให้ สสอ.ย่านตาขาว เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ... โหลดแบบรายงาน..1..เต้านม    2. ปากมดลูก 

SP_READ_MORE

ด่วน.. ขอความร่วมมือส่งแบบสรุปจำนวนการคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม รังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่

Written by อุไร On วันศุกร์, 24 ตุลาคม 2557 10:27

ด่วน..ขอความร่วมมือ จาก รพ.สต.ทุกแห่ง ....ให้ส่งแบบสรุปการคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม  มะเร็งรังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ จากการคัดกรอง CA 001  ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ... และให้จัดส่งแบบรายงานดังกล่าว ให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 57 ...เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการจัดมหกรรมสานพลังสตรีตรัง  ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 4 พ.ย. 57 นี้ ... โหลดแบบรายงาน (มี 3 ใบ)

SP_READ_MORE

ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 16:34

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 12  พฤศจิกายน 2557 เวลา  08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว นั้น

     ในการนี้  สสอ.ย่านตาขาว ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต รพ.สต.ละ 3-5  คน

มายัง  สสอ. ภายในวันที่  31  ตุลาคม 2557 นี้

ลำดับที่           ชื่อ -  สกุล                                ที่อยู่

 

                                                                                  ขอบคุณคะ

 

SP_READ_MORE

(แก้ไข)แนวทางการขออนุมัติจัดจ้างเช่าค่าอินเตอร์เน็ต

Written by Super User On วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 13:54

           ขอให้ทุกรพ.สต.ได้จัดทำขออนุมัติจัดจ้างเช่าค่าอินเตอร์เน็ต  ในปีงบประมาณ 58  ดังนี้

1 ให้ขออนุมติ โดยเรียนสสอ.ย่านตาขาว เป็นผู้ออนุมัติ

2 แนบเอกสารใบเสนอราคา ตามที่ได้จากผู้ให้บริการ

3 ให้ขออนุมัติเป็นรายเดือน ทุกเดือน

4 เมื่อมีงบประมาณจัดสรร ชัดเจน ให้เปลี่ยนเป็นขออนุมติมายังนายอำเภอ

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. เข้าประชุม

Written by อุไร On วันจันทร์, 20 ตุลาคม 2557 10:00

สสอ.ย่านตาขาว ... ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุก รพ.สต. เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558  ในวันที่ 22  ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.ย่านตาขาว ...(ขอความร่วมมือให้มาทุก รพ.สต. นะค่ะ)

SP_READ_MORE

แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU

Written by Super User On วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557 10:35

แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU และข้อมูลอื่นๆ แนวทางการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HOSxP PCU และข้อมูลอื่นๆ Login ก่อนนะครับ

และตรวจสอบ ผล  error ข้อมูลเดือน กย.ได้ที่ http://hdc.tro.moph.go.th/hdc  เมนู  ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม (zip file)

SP_READ_MORE

ขอให้จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดบริการทางทันตสาธารณสุขระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2557 10:51

ด้วยได้กระทรวงสาธารณสุขโครงการรณรงค์“คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม ๒๕๕๗ เดือนแห่งการณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ตลอดจนรวมพลังวิชาชีพทันตกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมทั้งจัดบริการทันตสาธารณสุขถวายเป็นพระราชกุศล

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว จึงขอให้ท่านจัดกิจกรรมรณรงค์และจัดบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้รายงานผลการดำเนินงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโดยแบ่งออกเป็น เป็นวันที่ 21  ต.ต. ให้รายงานยอด ภายใน ๑๓.๓๐ น. ทางโทรศัพท์  และ ระหว่าง ๒๐ - ๒๔  ให้รายงานเป็นเอกสาร

 โหลด  1 หนังสือสั่งการ

             2 โครงการและแบบรายงาน

SP_READ_MORE

วาระประชุมเดือนตุลาคม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557 16:04

ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ 15 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านานิน  เวลา 8.30-12.00น.โหลดวาระ

SP_READ_MORE

แจ้งงานวิชาการประชุม

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557 14:38

แจ้งสมาชิกกลุ่มงานวิชาการอำเภอย่านตาขาวและผู้สนใจด้านงานวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 17 ต.ค.57 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.ทุ่งค่าย สามารถแจ้งชื่อและหน่วยงานได้ที่คอมเม้นด้านล่างได้เลยครับ

SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

082009
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1677
4793
20020
49507
78310
3699
82009

Your IP: 54.82.77.50
Server Time: 2014-10-31 16:13:31

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine