dent

คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

วาระประชุมเดือนมิถุนายน

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558 16:59

ดาวโหลด

SP_READ_MORE

เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

Written by อุไร On วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 00:11

สสอ.ย่านตาขาว ..จัดส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งใช้ในการดำเนินงานต่อไป... อย่าลืม  วันที่ 1 มิถุนายน 58 ให้ทุก รพ.สต.ดำเนินงานตามโครงการ นะค่ะ ... ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มบันทึกอาหาร ... โหลด

2. ตัวอย่างการบันทึกอาหาร  ... โหลด

3. อาหารตามโซนสี  ..... โหลด

4. แบบประเมินภาวะสุขภาพ  ...  โหลดแบบฟอร์ม 1    แบบ 2 แบบ3

5. แบบบันทึกการแกว่งแขน   ..... โหลด

6. แบบจดรายการอาหาร  ...... โหลด

SP_READ_MORE

โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพของประชาชน(เจาะเลือดของ อบจ.ตรัง) ปี 2558

Written by อุไร On วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 22:59

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  มารับแบบบันทึกการตรวจร่างกาย(ตามโครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพของประชาชน(เจาะเลือดของ อบจ.ตรัง ปี 2558) ได้ที่  สสอ.ย่านตาขาว  ซึ่งได้จัดแยกไว้เป็นราย รพ.สต.แล้ว  (วางอยู่บนเคาเตอร์หน้าห้องท่าน สสอ.ย่านตาขาว )...ซึ่งกำหนดการเจาะเลือดของ อ.ย่านตาขาว คือ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558  ณ ศาลาประชาคมอ.ย่านตาขาว  ดังรายละเอียดในแผนกำหนดการ ...โหลดแผนกำหนดการ... และขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ตามจำนวนที่กำหนด)

2. กรอกแบบบันทึกการตรวจร่างกาย ให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

3. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย ให้เตรียมปัสสาวะใส่ภาชนะมาจากบ้าน (เนื่องจากห้องน้ำมีจำกัด)

4. กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการตรวจมะเร็ง คือผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ....ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทำเครื่องหมาย *  ไว้หน้าแบบบันทึกการตรวจร่างกาย (ตามจำนวนที่กำหนด)

5. ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างน้อย รพ.สต. ละ 1 คน  มาร่วมปฎิบัติงาน และนำเครื่องวัดความดันโลหิต มาด้วย

 

SP_READ_MORE

ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วัน

Written by Super User On วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2558 11:51

ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 วันที่ 17 มิ.ย. 58 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา เวลา 08.30 - 16.30 น.   โดยให้กรอกแบบประเมินตนเอง เพื่อนำส่งในวันดังกล่าวด้วย 

      สามารถโหลดแบบฟอร์มและข้อมูลของปี 58 ได้ ที่นี่ครับ

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินเภสัชปฐมภูมิ

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 24 เมษายน 2558 10:38

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินงานเภสัชปฐมภูมิทางออนไลน์ ที่เว็บนี้ http://goo.gl/forms/bf02quedxe   

ภายใน 30  เมษายน  2558 นี้  และให้ก่อนจะ submit ให้พิมพ์แบบฟอร์มหน้านั้นสำเนาไว้ 1 ชุดด้วย

SP_READ_MORE

เว็บ DATA CENTER (DHDC) อำเภอย่านตาขาว

Written by Super User On วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2558 15:06

เว็บ เว็บ DATA CENTER  (DHDC) อำเภอย่านตาขาว    http://satayantakhao.com/dhdc/

SP_READ_MORE

แบบฟอร์มการยืนยันประเภทการอยู่อาศัย

Written by Super User On วันพุธ, 01 เมษายน 2558 11:13

ดาวนโหลด

SP_READ_MORE

ร่างเกณฑ์ประกวดรพ.สต.ดีเด่นปี 58

Written by Super User On วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 14:08

ดาวน์โหลด

SP_READ_MORE

แนวทางดำเนินงาน การปรับปรุงข้อมูล QOF

Written by Super User On วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 12:27

                   จากการที่ได้มีการจัดสรรเงินแบบ QOF ของสปสช.  โดยเอาข้อมูลจาก 21 แฟ้ม  เม.ษ  - ก.ย. 57  และ 43 แฟ้ม ต.ค. 57 -   มี.ค. 58  ซึ่งข้อมูลเป็นคนระบบกัน  (21 แฟ้มแบบเก่า และ 43 แฟ้ม)  อาจทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน   สสจ.และเขต 12 จึงได้พัฒนาเว็บเพื่อเก็บข้อมูล qof  เพื่อรวมรวม  43 แฟ้ม  ที่เคยส่ง ด้วย 21 แฟ้ม  โดยให้รพ.สต.ได้ส่งข้อมูลย้อนหลังเข้าเว็บสสจ.(สสจ.ให้ส่ง ม.ค. 57 - ก.ย. 57)เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 58   เพื่อจะได้นำข้อมูลเข้าระบบให้ครบตั้งแต่ เมษ 57  จนถึงข้อมูล ปัจจุบัน  (ก.พ.58)  เพื่อทดสอบประมวลผล

                 หลังจากทุกแห่งได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มครบแล้ว  เมื่อเข้าดูในเว็บ qof  ปรากฎว่า ผลงานยังต่ำอยู่ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสาเหตุอาจเป็นได้ดังนี้

               ๑. รพ.สต.ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลเข้าในระบบ hosxp  

               ๒  ข้อมูลย้องหลัง  ที่ส่ง ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบด้านความถูกต้องสมบูรณ์ (เมื่อก่อน ส่ง 21 แฟ้ม  มันสมบูรณ์ แต่พอส่ง 43 แฟ้มจะต้องมีการตรวจอีกครั้ง)

               ๓. ตรวจพบว่า มีการส่งออกไม่สมบูรณ์ของข้อมูลหลายๆตัว 

              ๔. เว็บ QOF อาจมีการคลาดเคลื่อน

                ซึ่งจากปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว ขอให้รพ.สต.ได้ดำเนินการดังนี้ 

              ๑  ขอให้ตรวจสอบ 43 แฟ้ม ของเดือน เม.ย. - ก.ย. 57   ให้ดำเนินการแก้ไขและคีย์ข้อมูลย้อนหลังเพอ่มเตอม ให้เสร็จสิ้น โดยเดือนที่จะคีย์ย้อนหลังได้ เฉพาะเดือน เม.ย. - ก.ย. 57  เท่านั้น  ส่วน ต.ค. - ก.พ ไม่สามารถ แก้ไขหรือคีย์เพิ่มได้ (เพราะเคยส่งไปแล้ว)   โดยข้อมูลย้อนหลังดังกล่าว  แก้ให้แล้วเสร็จและส่งภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. พร้อมๆกับ ข้อมูลเดือน มี.ค.  

            ๒. ให้เข้าตรวจสอบข้อมูลในเว็บ hdc โดย login ก่อน แล้วเข้าดูข้อมูลรายเดือน จากเมนู ผลการตรวจสอบข้อมูล > ตรวจสอบข้อมูลผลการนำเข้า 43 แฟ้ม (zip)  วแต่ละแห้มมีข้อมูลเข้าไปมากน้อยแค่ไหน 

            ๓. ให้ ตรวจสอบข้อมูลประชากรซ้ำ   หากเป็นในอำเภอ ให้ประสานกับสถานที่ที่ไปซ้ำ  หากเป็น รพ.ให้ส่งข้อมูลเข้าเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     หากเป็น ต่างอำเภอ ให้เจ้าตัวเซ็นชื่อรับรองการอาศัยอยู่จริง     และถ้าพบว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงให้ระบุเป็นสถานะ 2 หรือ 4  เท่านั้น  ทั้งนี้ ภายใน 30 เม.ย. 58 เนื่องจากข้อมูลจะอัพเดทไปพร้อม ข้อมูลเดือน มี.ค. (มีการติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุม คปสจ)

            ๓ .ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  ย้อหลัง เดือน  เม.ย. - ก.ย. 57 (ไฟล์เดียวรวมทุกเดือน)  มาที่ e mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            ๔ . รวบรวมข้อมูลและปัญหา เพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ อำเภอย่านตาขาว (จะแจ้งวันประชุมอีกครั้ง)

            ๕  สำหรับข้อมูลวัคซีน  กรณีเพิ่มคีย์ข้อมูล เดือน มี.ค. ผลงานจะไม่ขึ้นนะครับ  

            

SP_READ_MORE

สสจ.ตรัง ขอเชิญแพทย์แผนไทยเข้าประชุมและนำเสนอผลงาน

Written by อุไร On วันศุกร์, 20 มีนาคม 2558 16:01

สสจ.ตรัง ขอเชิญเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินมาตรฐานการแพทย์แผนไทย  และให้ รพ.สต.ที่มีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย นำเสนอผลการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกผลงานพื้นที่ต้นแบบแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.ตรัง เวลา 08.30-16.30 น.  ...โหลดรายละเอียดการนำเสนอ...

SP_READ_MORE

ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศประชุม QOF ในวันที่ 23 มี.ค. 58

Written by Super User On วันศุกร์, 20 มีนาคม 2558 12:52

     ตามที่แต่ละ รพ.สต.ได้ อัพข้อมูล 43 แฟ้มย้อนหลัง ม.ค. - ก.ย. 57  เข้าเว็บ HDC เพื่อตรวจสอบข้อมูล QOF  แต่พบว่าข้อมูลผลงานยังต่ำหลายๆตัวชี้วัด  จึงขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ในวันที่ 23 มี.ค. 58 ณ ห้องประชุม สสอ.ย่านตาขาว  โดยขอให้นำโน๊ตบุ๊คที่มีฐาน hos ล่าสุด พร้อมใช้งานได้  มาในวันประชุมด้วยครับ

SP_READ_MORE

เว็บเข้าตรวจสอบ qof ปี58
แจ้งขั้นตอนการเข้าบันทึกข้อมูลแผนไทยหน้าเวป สปสช.

Written by อุไร On วันพุธ, 18 มีนาคม 2558 16:09

สสอ.ย่านตาขาว  แจ้งขั้นตอนการเข้าบันทึกข้อมูลแผนไทยหน้าเวป สปสช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อ รพ.สต. ได้รับ username และ password  จาก สปสช. เขต 12 แล้ว (ตอนนี้ สปสช. แจ้งว่าส่งให้ จนท. ทางเมลล์ของแต่ละคนแล้ว)

2. เข้าไปบันทึกข้อมูล ผ่านทางหน้าเวป ของ สปสช.  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้  1. เข้าเวป สปสช.   http://www.nhso.go.th   2. เลือก บริการออนไลน์   3. เลือก  งานชดเชย    4. เลือก  บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย   5. ใส่ username และ password ที่ได้รับจาก สปสช.  6. เข้าบันทึกข้อมูลรายละเอียดได้เลย

 

SP_READ_MORE

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการกำจัดขยะมูลฝอย

Written by สมคิด On วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557 10:49

ด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการบริหารจัดการมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลใน รพ.สต.  ทุกแห่ง  โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว  ได้ใส่แบบสอบถามดังกล่าว  ในช่องรับเอกสารทุก รพ.สต.แล้ว  หนังสือสั่งการ

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้อยู่เวรหน่วยปฐมพยาบาลประจำจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

Written by ฉัตรอนงค์ On วันพุธ, 24 ธันวาคม 2557 11:53

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๘   อำเภอย่านตาขาวจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่   ๕   มกราคม  ๒๕๕๘  

ในการนี้ ขอความร่วมมือ รพ.สต.จัดกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา ไว้ที่จุดตรวจ  ดังนี้

       จุดตรวจที่ ๑   บริเวณหน้าโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   รพ.สต.บ้านนานิน

       จุดตรวจที่ ๒  บริเวณสี่แยกน้ำตกไพรสวรรค์                            รพ.สต.บ้านโคกทราย

       จุดตรวจที่ ๓  บริเวณจุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจทุ่งค่าย         รพ.สต.ทุ่งค่าย

รายชื่อผู้อยู่เวร จุดตรวจ ดังนี้

หน่วยปฐมพยาบาลประจำจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

จุดตรวจที่ 1  บริเวณหน้าโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ( ถนนตรัง  –  ปะเหลียน )

ตั้งแต่วันที่  30   ธันวาคม  2557  -   5   มกราคม  2558

     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  30   ธันวาคม 2557                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                           -    
ผลัดที่ 2 น.ส.เจรัญญา     ศรีสุด 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายสรพงษ์       ทวีรัตน์ 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  31   ธันวาคม 2557                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                           - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางนิจฉรา      ชูผล 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายสมภพ       ทับเที่ยง 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  1   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                             - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางสุพัตรา       สำลี 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายนันทพล     พรหมมี 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  2   ธันวาคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1   00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางสโรชา          รงค์รัตน์ 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายพงษ์ศักดิ์      ณ  พัทลุง 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  3   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                            - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 น.ส.กันตา          ลิ่มวัน 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายสมบัติ         ฤทธิ์หมุน 16.00  น. – 24.00  น.  

  จุดตรวจที่ 1   บริเวณหน้าโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ( ถนนตรัง  –  ปะเหลียน )

 ตั้งแต่วันที่  30   ธันวาคม  2557  -   5   มกราคม  2558

     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่   4   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางนุชนารถ    อ่อนสง 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายนิธิณัฏฐ์     เครือเตียว 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  5   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางสุพรรณี      กฤตปุญญพัฒน์  08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายสมบัติ        ฤทธิ์หมุน 16.00  น. – 24.00  น.  

  จุดตรวจที่ 2  บริเวณสี่แยกน้ำตกไพรสวรรค์  ( ม.4 ต.โพรงจระเข้  ถนนกะช่อง – หาดเลา)

ตั้งแต่วันที่  30   ธันวาคม  2557  -   5   มกราคม  2558

     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  30   ธันวาคม 2557                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                           -    
ผลัดที่ 2 นางรุ่งตะวัน    สุขไสว 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายฉลอง        ขาวคง 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  31   ธันวาคม 2557                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                           - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางวิรดา   พรหมมี 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายสำอาง    หนูแก้ว 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  1   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                             - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 น.ส.มัณฑนา    หลงขาว 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายนิคม          วิเชียร 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  2   ธันวาคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1   00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 น.ส.ณัฐธิดา        คงขำ 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายเอกชัย           เลขาผล 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  3   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                            - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางทัศวรรณ        สังฆรักษ์ 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายสำอางค์           หนูแก้ว 16.00  น. – 24.00  น.  

  จุดตรวจที่ 2  บริเวณสี่แยกน้ำตกไพรสวรรค์  ( ม.4 ต.โพรงจระเข้  ถนนกะช่อง – หาดเลา)

ตั้งแต่วันที่  30   ธันวาคม  2557  -   5   มกราคม  2558

     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่   4   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางจรีรัตน์     สิงห์อินทร์ 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายปริวัฒน์    เศษวิชัย 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  5   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางธิติมา         เก้าเอี้ยน 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายพีระพล       ธนเดชาสิทธิ์ 16.00  น. – 24.00  น.  

  จุดตรวจที่ 3  บริเวณหน้าที่ทำการสายตรวจตำบลทุ่งค่าย

ตั้งแต่วันที่  30   ธันวาคม  2557  -   5   มกราคม  2558

     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  30   ธันวาคม 2557                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 -    
ผลัดที่ 2 น.ส.นวังกมล    เอกพรพิชญ์ 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายอิศวรุทธ์     ปัญญาโชติกุล 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  31   ธันวาคม 2557                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 น.ส.อัญชลี         ดิเส็ม 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายสมพล         ทองฉวี 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  1   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางอำไพ         แก้วละเอียด 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายโรจน์        ว่องไวยุทธ์         16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  2   ธันวาคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1   00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางจิดาภา        มีชู 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายภูวดล         ดวงคงทอง 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  3   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1                            - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางกิ่งแก้ว            เสตพรรณ 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายประยูร            ไกรสุทธิ์ 16.00  น. – 24.00  น.  

  จุดตรวจที่ 3  บริเวณหน้าที่ทำการสายตรวจตำบลทุ่งค่าย

ตั้งแต่วันที่  30   ธันวาคม  2557  -   5   มกราคม  2558

     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่   4   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 -    
ผลัดที่ 2 น.ส.จุไรรัตน์     ทองรอด 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายอิศวรุทธ์     ปัญญาโชติกุล 16.00  น. – 24.00  น.  
     รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่  ปี  2558
วันที่  5   มกราคม 2558                         ชื่อ -  ชื่อสกุล ตั้งแต่เวลา  -  เวลา หมายเหตุ
ผลัดที่ 1 - 00.00  น. – 08.00  น.  
ผลัดที่ 2 นางสาวสิวิมล    วังโยธา 08.00  น.-  16.00  น.  
ผลัดที่ 3 นายประยูร       ไกรสุทธ์ 16.00  น. – 24.00  น.  
SP_READ_MORE

ข่าวแจ้งรพ.สต.

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่รพ.สต.ในอำเภอย่านตาขาว

banner

dent

43

เข้าสู่ระบบสมาชิกสถิติเยี่มชม

410434
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1454
2525
10355
380977
6619
90540
410434

Your IP: 54.80.70.68
Server Time: 2015-06-03 17:14:21

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 85 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine