คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

HOT คู่มือตั้งค่าและคีย์ข้อมูลเพื่อให้ออกข้อมูล 43 แฟ้ม

Written by ธีรนันท์ On วันศุกร์, 11 เมษายน 2557 04:01

         โหลดคู่มือ 

ขอให้ทุกแห่งได้ดำเนินการตามที่ได้มีการประชุม จากทีมวิทยากรของสสจ

- สำหรับการ Update ตาราง ที่ type area  ไม่เป็นไปตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ให้ดำเนินการดังนี้

     ที่โปแกรม Hosxp_pcu  > tool  >  sql query    

         coppy cod ด้านล่าง ( ทีละข้อ ) แล้วกด exec  

   1  update person set house_regist_type_id = "5" where   house_regist_type_id = "0" or house_regist_type_id is null

    2  update house_regist_type set house_regist_type_id ="5" where house_regist_type_id = "0"

หมายเหตุ หากทำแล้วในเครื่อง sever ไม่ต้องทำครับ

        

SP_READ_MORE

หนังสือแจ้งตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Written by สมคิด On วันศุกร์, 11 เมษายน 2557 03:59

สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง รพสต.ทุกแห่ง  ประชาสัมพันธ์ และตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วยเทศกาลสงกรานต์ (9-11 เมย.57)  หนังสือ

SP_READ_MORE

แจ้ง รพสต.ส่งแบบประเมินตลาดประเภท ๒

Written by สมคิด On วันศุกร์, 11 เมษายน 2557 03:49

  สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง รพสต.ทุกแห่ง      ยกเว้น   รพสต.บ้านโคกทราย  ส่งแบบประเมินตลาดประเภท ๒     หนังสือแจ้ง

SP_READ_MORE

ด่วน!ชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาวขอความร่วมมือหน่วยงานรพ.สต.ทุกแห่ง

Written by จรัส On วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 03:17

         ด้วยชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาว ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรพ.สต.ทุกแห่ง ในการ ส่งหนังสือและแจ้งให้ประธานชมรมอสม.ในเขตพื้นที่ของท่านรับทราบ  ตามรายละเอียดหนังสือที่จัดส่งไป ซึ่งขอให้หน่วยงานของท่านมารับได้ที่ ชั้นวางเอกสารหนังของแต่ละรพ.สต. ณ สสอ.ย่านตาขาว

       จึงเรียนมาเพื่อขอรับความอนุเคราะห์

 

                                                 นายนิกร บัวแก้ว

                                      ประธานชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาว

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับหนังสือแล้ว ดังนี้ รพ.สต.บ้านอัมพวัน,รพ.สต.เกาะเปี๊ะ,รพ.สต.ควนโพธิ์

SP_READ_MORE

ด่วน!ชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาวขอความร่วมมือหน่วยงานรพ.สต.ทุกแห่ง

Written by จรัส On วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 03:12

         ด้วยชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาว ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรพ.สต.ทุกแห่ง ในการ ส่งหนังสือและแจ้งให้ประธานชมรมอสม.ในเขตพื้นที่ของท่านรับทราบ  ตามรายละเอียดหนังสือที่จัดส่งไป ซึ่งขอให้หน่วยงานของท่านมารับได้ที่ ชั้นวางเอกสารหนังของแต่ละรพ.สต. ณ สสอ.ย่านตาขาว

       จึงเรียนมาเพื่อขอรับความอนุเคราะห์

 

                                                 นายนิกร บัวแก้ว

                                      ประธานชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาว

หมายเหตุ หน่วยงานที่รับหนังสือแล้ว ดังนี้ รพ.สต.บ้านอัมพวัน,รพ.สต.เกาะเปี๊ะ,รพ.สต.ควนโพธิ์

SP_READ_MORE

รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ปี 2557

Written by ฉัตรอนงค์ On วันพุธ, 09 เมษายน 2557 05:09

ตามที่  งานธุรกิจบริการสุขภาพ โรงพยาบาลย่านตาขาว กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ในวันที่  17,18  เมษายน  2557  เวลา  08.00  น. ณ  สสอ.ย่านตาขาว

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

แบบตอบรับเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ๒๕๕๗

วันที่  ๑๗   เมษายน   ๒๕๕๗   เวลา   ๐๘.๐๐   น.

ณ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

ลำดับที่

      ชื่อ –  สกุล

อายุ

ตำแหน่ง

สิทธิการรักษา

นายมนัส    ชูเกียรติ

๔๘

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ข้าราชการ

นายจรัส   วงษ์วิวัฒน์

๕๕

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๓.

นางฉัตรอนงค์   สิทธิโรจน์

๔๘

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๔.

นางอุไร    สาราบรรณ์

๔๓

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๕.

นายแก่นเพชร   พรหมศิริ

๓๘

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๖.

นายโรจน์   ว่องไวยุทธ์

๕๒

จพ.สาธารณสุขอาวุโส

“----“

๗.

นางอภิญญา   ศรีขำ

๕๙

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๘.

นางพะยอม   ศิริ

๔๓

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๙.

นายสรพงษ์   ทวีรัตน์

๓๘

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๑๐.

นางจินตนา   ดวงคงทอง

๔๗

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๑๑.

นายฉลอง   ขาวคง

๕๒

จพ.สาธารณสุขอาวุโส

“----“

๑๒.

นายพงษ์ศักดิ์   ณ  พัทลุง

๓๘

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๑๓.

นางวิลาวัลย์   คุณาธรรม

๔๗

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๑๔.

นางจันทิมา   สมบัติทอง

๔๙

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๑๕.

นางพรรณพร   บุญชู

๕๙

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๑๖.

นางดวงใจ    วิเชียร

๕๘

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๑๗.

นายพีระพล   ธนเดชาสิทธิ์

๔๐

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๑๘.

นายสมภพ   ทับเที่ยง

๔๙

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๑๙.

นางอุ่นเรือน   ทับเที่ยง

๔๘

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๒๐.

นางจิดาภา    มีชู

๔๔

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๒๑.

นายนิธิณัฐ   เครือเตียว

๓๗

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๒๒.

นางอำไพ   แก้วละเอียด

๔๓

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

“----“

๒๓.

นางทัศนีย์   ศิริพันธ์

๔๗

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๒๔.

นายสมพล   ทองฉวี

๔๐

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

หมายเหตุ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  ๓๕  ปี  งดน้ำและอาหาร  ๘- ๑๒  ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

แบบตอบรับเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ๒๕๕๗

วันที่  ๑๗   เมษายน   ๒๕๕๗   เวลา   ๐๘.๐๐   น.

ณ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

ลำดับที่

      ชื่อ –  สกุล

อายุ

ตำแหน่ง

สิทธิการรักษา

๒๕.

นางจรีรัตน์   สิงห์อินทร์

๔๓

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้าราชการ

๒๖.

นางสุภา   รัตนะ

๕๕

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๒๗.

นางราตรี   ทวิสุวรรณ

๔๘

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๒๘.

นางสุรีย์   ทองแท้

๕๖

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๒๙.

นางสาวอภิญญา  กิตตินันทพันธ์

๔๕

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๓๐.

นางสุวิชชา   อรรฆยมาศ

๕๐

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๓๑.

นางอาภรณ์   พลประสิทธิ์

๕๕

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๓๒.

นายอิศวรุทธิ์   ปัญญโชติกุล

๔๔

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๓๓.

นางสาวอัญญลี   ดิเส็ม

๒๕

นวก.สาธารณสุข

ประกันสังคม

๓๔.

นางสาวอัญทิมา   ขาวดี

๒๕

จพ.แพทย์แผนไทย

“----“

๓๕.

นางสาวธิดารัตน์   สองแก้ว

๒๒

จพ.แพทย์แผนไทย

“----“

๓๖.

นางสโรชา   รงค์รักษ์

๒๖

จพ.สาธารณสุข

“----“

๓๗.

นางสาวธนัฏฐา   ฉิมเพชร

๒๔

จพ.แพทย์แผนไทย

“----“

๓๘.

นางสาวจุไรรัตน์   ทองรอด

๒๔

จพ.สาธารณสุข

“----“

๓๙.

นางสาวกมลทิพย์   หยงสตาร์

๓๓

นักวิชาการการเงิน

“----“

๔๐.

นายปริวัฒน์   เศษวิชัย

๒๕

จพ.สาธารณสุข

“----“

๔๑

นางสาวสุพัตรา   หนูวงศ์

๒๖

ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ

ข้าราชการ

         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  ๓๕  ปี  งดน้ำและอาหาร  ๘- ๑๒  ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

แบบตอบรับเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ๒๕๕๗

วันที่  ๑๘   เมษายน   ๒๕๕๗   เวลา   ๐๘.๐๐   น.

ณ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

ลำดับที่

      ชื่อ –  สกุล

อายุ

ตำแหน่ง

สิทธิการรักษา

๑.

นางกรรณิกา   รัตนกูล

๔๔

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

ข้าราชการ

๒.

นายธีรนันท์   เจียมจราพันธ์

๔๒

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

“----“

๓.

นายประยูร     ไกรสุทธิ์

๓๙

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

“----“

๔.

นายนิวัฒน์       สมสกุล

๕๖

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๕.

นางนิจฉรา      ชูผล

๔๔

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๖.

นางสุจินต์   จุฑาภิรักษ์

๕๔

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๗.

นางกิ่งแก้ว   เสตพรรณ

๓๙

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๘.

นางสุทิศา    หินขวาง

๒๗

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

“----“

๙.

นางสาวอภิญญา   สามทอง

๒๗

จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

“----“

๑๐.

นางคณิตนันท์   จับปรั่ง

๔๖

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๑๑.

นายพรเลิศ   อากาศฤกษ์

๕๙

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๑๒.

นางสาวธิติมา   เก้าเอี้ยน

๓๘

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๑๓.

นายทวีป    แก้วแทน

๕๓

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๑๔.

นางเตือนใจ   ชูพูล

๔๖

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๑๕.

นางทัศวรรณ   สังฆรักษ์

๓๕

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๑๖.

นางวิไล   ดิษฐสุวรรณ

๕๓

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๑๗.

นางสาวรุ่งตะวัน   สุขไสว

๓๒

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๑๘.

นางวรัชยา    แดงหมัด

๒๖

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ

“----“

๑๙.

นางนุชนารถ   อ่อนสง

๓๙

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๒๐.

นางสุพรรณี   กฤตปุญญพัฒน์

๓๔

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๒๑.

นายภูวดล   ดวงคงทอง

๔๙

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๒๒.

นางสาวกันตา   ลิ่มวัน

๓๖

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

“----“

๒๓.

นางเจนณิสตา   ธนเดชาสิทธิ์

๔๒

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๒๔.

นางอุบล    ชาญชัย

๕๐

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

หมายเหตุ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  ๓๕  ปี  งดน้ำและอาหาร  ๘- ๑๒  ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

แบบตอบรับเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ๒๕๕๗

วันที่  ๑๘   เมษายน   ๒๕๕๗   เวลา   ๐๘.๐๐   น.

ณ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

ลำดับที่

      ชื่อ –  สกุล

อายุ

ตำแหน่ง

สิทธิการรักษา

๒๕.

นายนันทพล    พรหมมี

๔๐

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

ข้าราชการ

๒๖.

นางจันทร์เพ็ญ   แก้วแทน

๕๐

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๒๗.

นายเอกชัย   เลขาผล

๓๙

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

“----“

๒๘.

นางพรทิพย์   ดินเด็ม

๓๘

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๒๙.

นายสมบัติ   ฤทธิ์หมุน

๔๕

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

“----“

๓๐.

นางวิรดา   พรหมมี

๓๕

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๓๑.

นางสาวนวังกมล   เอกพรพิชย์

๔๔

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

“----“

๓๒.

นางสาวสุพัตรา   สำลี

๒๔

จพ.สาธารณสุข

ประกันสังคม

๓๓.

นางสาวปวีณา   แก้วฉาง

๒๔

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

“----“

๓๔.

นางสาวตรีชฏา   หอมจันทร์

๒๓

จพ.แพทย์แผนไทย

“----“

๓๕.

นางสาวศิริรัชนีย์   สัณห์พานิชกิจ

๒๕

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

“----“

๓๖.

นางสาวรัตนา   สีผม

๒๔

แพทย์แผนไทย

“----“

๓๗.

นางสาววรรณา   นวลกุ้ง

๒๗

จพ.ทันตสาธารณสุข

“----“

๓๘.

นางสาวณัฐธิดา   คงขำ

๒๓

จพ.สาธารณสุข

“----“

๓๙.

นางสาวเจรัญญา   ศรีสุด

๒๔

จพ.สาธารณสุข

“----“

๔๐

นางสาวศิวิมล   วังโยธา

๒๔

จพ.สาธารณสุข

“----“

๔๑.

นายธวัชชัย   สุนทรนนท์

๒๔

จพ.สาธารณสุข

“----“

๔๒.

นางสาวบังอร   ทองเขาล้าน

๒๕

จพ.สาธารณสุข

“----“

         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  ๓๕  ปี  งดน้ำและอาหาร  ๘- ๑๒  ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพประจำปี  2557  โรงพยาบาลย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

$11.             ผู้มีสิทธิไม่เกิน  35  ปี

$11.1       Chest  X-ray

- film  chest  (เอ็กซเรย์ปอด)    170    บาท

-mass  chest                                50    บาท

             1.2  Urine  Examination                     50   บาท (ตรวจปัสสาวะทางเคมี)

            1.3  Stool  Examination                       70  บาท (ไข่พยาธิในอุจจาระ)

                   ร่วมกับ  Occult  blood

          1.4  CBC                                               90  บาท (ความสมบูรณ์ของเลือด)

          1.5  ตรวจมะเร็งปากมดลูก

                 - ตรวจภายใน                                100   บาท

                 -  Pap  smear                                 100   บาท

        2. ผู้มีสิทธิที่อายุเกิน  35  ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (กรุณางดน้ำและอาหาร 8- 12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด)

            BLOOD  CHEMITRY

           - Glucose     (น้ำตาลในเลือด)                     40     บาท

           - CHOLESTEROL   (ไขมันในเลือด)         60     บาท

           - TRIGLYCERIDE   (ไขมันในเลือด)         60     บาท

           - BUN     (การทำงานของไต)                      50     บาท

           - CREATININE     (การทำงานของไต)       50     บาท

           - SGOT     (การทำงานของตับ)                    50     บาท

           - SGPT     (การทำงานของตับ)                     50     บาท

           - Alkaline  Phos   (การทำงานของตับ)         50     บาท

           - Uric  acid   ( ระดับยูริกในเลือด)                60     บาท    

SP_READ_MORE

!!!HOT!!! เว็บไซต์สำหรับดูข้อมูล OP PP

Written by ธีรนันท์ On วันพุธ, 09 เมษายน 2557 03:52

      http://korat.nhso.go.th/ora/opindiv/op.php?prov=9200&amphur=03&hcode=&yymm=&yyyy=2557

 สำหรับดูข้อมูลี่ส่งไปสปสช.  โดยสามารถเลือกดูเป็นรายแฟ้มได้ที่ เมนูด้านบนครับ

SP_READ_MORE

แจ้ง รพสต.ทุกแห่ง ตรวจร้านขายเหล้า

Written by สมคิด On วันอังคาร, 08 เมษายน 2557 08:42

สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง รพสต.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเหล้า ตาม พรบ.ฯ2551  ส่งแบบสรุป ภายใน 18 เมย.57   หนังสือสั่งการ    แบบตรวจ    

แบบสรุป

SP_READ_MORE

การรับผลแลปของผู้ป่วยความดัน-เบาหวาน

Written by อุไร On วันอังคาร, 08 เมษายน 2557 06:07

รพ.ย่านตาขาว  ขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ให้รับผลแลปของผู้ป่วยความดัน-เบาหวาน  ผ่านทาง สสอ.ย่านตาขาว  โดย สสอ.ย่านตาขาว จะแยกผลแลปให้เป็นราย รพ.สต. และใส่ไว้ในล้อกเกอร์แล้ว  ...และขอความกรุณา จาก รพ.สต.ที่ให้ผู้ป่วยไปรับผลแลป ย้อนหลังจาก รพ.ย่านตาขาว  ขอให้ประสานงานผ่าน สสอ.ย่านตาขาว นะคะ (ไม่ต้องให้ผู้ป่วยไปขอเอง)  ... โดยให้ แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย , โรคประจำตัว ,เลข HN รพ.ย่านตาขาว,  วันที่เจาะเลือด ....ส่งมายัง สสอ.ย่านตาขาว นะคะ..

SP_READ_MORE

ขอเชิญประชุมงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

Written by จรัส On วันอังคาร, 08 เมษายน 2557 01:55

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำ รพสต.ทุกคน/ทุกแห่ง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรณรงค์ควบคุมป้องกัันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 9  เมษายน 2557  เวลา 13.00 น. ณ สสอ.ย่านตาขาว 

SP_READ_MORE

แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี2557

Written by จรัส On วันเสาร์, 05 เมษายน 2557 03:31

 จังหวัดตรังขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอและ ประธานอสม.ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๒ สสจตรัง ตามรายชื่อต่อไปนี้

๑.นางเบญจวรรณ ลิ้มพิพัฒน์นวงศ์     ที่อยู่ โรงพยาบาลย่านตาขาว

๒.นายนิกร บัวแก้ว ประธานชมรมอสม.ระดับอำเภอ

SP_READ_MORE

รายชื่อ ผู้อยู่เวรประจำจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗

Written by ฉัตรอนงค์ On วันศุกร์, 04 เมษายน 2557 03:43

ตามที่ อำเภอย่านตาขาว แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์  พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗  นั้น

ในการนี้  สสอ.ย่านตาขาว  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามที่แนบมานี้  ออกร่วมปฏิบัติงานตามจุดตรวจที่อำเภอกำหนด

และขอความร่วมมือ   รพ.สต. จำนวน  ๓  แห่ง  จัดกระเป๋าปฐมพยาบาล  นำไปไว้ที่จุดตรวจ  ดังนี้

๑  รพ.สต.ทุ่งค่าย          จุดตรวจบริเวณที่ทำการสายตรวจตำบลทุ่งค่าย

๒.รพ.สต.บ้านนานิน      จุดตรวจหน้าโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

๓. รพ.สต.บ้านโคกทราย   บริเวณสี่แยกน้ำตกไพรสวรรค์

จุดตรวจที่ ๑  หน้าที่ทำการสายตรวจทุ่งค่าย   หมู่ที่  ๒  ตำบลทุ่งค่าย

ตั้งแต่วันที่  ๑๑  -  ๑๗   เมษายน  ๒๕๕๗

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายประยูร   ไกรสุทธิ์

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางคณิตนันท์    จับปรั่ง

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายโรจน์   ว่องไวยุทธ

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๒ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายโรจน์   ว่องไวยุทธ์

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางชวนพิศ   อนุตรพัฒน์

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายอิศวรุทธ์   ปัญญโชติกุล

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายอิศวรุทธ์   ปัญญโชติกุล

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางสาวศิวิมล   วังโยธา

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายนิวัฒน์   สมสกุล

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๔ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายนิวัฒน์   สมสกุล

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางกิ่งแก้ว   เสตพรรณ

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายทวีป    แก้วแทน

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๕ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายทวีป    แก้วแทน

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางจิดาภา   มีชู

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายภูวดล   ดวงคงทอง

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๖ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายภูวดล   ดวงคงทอง

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางพะยอม   ศิริ

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายสมพล   ทองฉวี

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๗ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายสมพล   ทองฉวี

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางสุจินต์   จุฑาภิรักษ์

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายประยูร   ไกรสุทธิ์

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

จุดตรวจที่ ๒  บริเวณสี่แยกทางเข้าน้ำตกไพรสวรรค์  (หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้)

ตั้งแต่วันที่  ๑๑  -  ๑๗   เมษายน  ๒๕๕๗

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายปริวัฒน์   เศษวิชัย

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

น.ส.รุ่งตะวัน   สุขไสว

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายพีระพล   ธนเดชาสิทธิ์

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๒ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายพีระพล   ธนเดชาสิทธิ์

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางจรีรัตน์   สิงห์อินทร์

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายฉลอง     ขาวคง

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายฉลอง     ขาวคง

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางจรรยา   ลิ่มวัน

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายสำอาง   หนูแก้ว

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๔ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายสำอาง    หนูแก้ว

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางพรทิพย์   ดินเด็ม

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายเอกชัย   เลขาผล

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๕ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายเอกชัย    เลขาผล

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางสาวฐิติมา   เก้าเอี้ยน

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายนิคม   วิเชียร

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๖ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายนิคม   วิเชียร

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางวิรดา   พรหมมี

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายเอกชัย  เลขาผล

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๗ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายเอกชัย    เลขาผล

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางทัศวรรณ   สังฆรักษ์

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายปริวัฒน์    เศษวิชัย

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

จุดตรวจที่ ๓  หน้าโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ (ถนนตรัง – ปะเหลียน)

ตั้งแต่วันที่  ๑๑  -  ๑๗   เมษายน  ๒๕๕๗

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายนันทพล   พรหมมี

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางอุ่นเรือน   ทับเที่ยง

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายสรพงษ์   ทวีรัตน์

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๒ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายสรพงษ์   ทวีรัตน์

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางสุพรรณี   กฤตปุญญพัฒน์

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายนิธิณัฏฐ์   เครือเตียว

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายนิธิณัฏฐ์   เครือเตียว

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางสาววรัชยา   แดงหมัด

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายธวัชชัย   สุนทรนนท์

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๔ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายธวัชชัย   สุนทรนนท์

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางนุชนารถ   อ่อนสง

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายสมบัติ   ฤทธิ์หมุน

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๕ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายสมบัติ   ฤทธิ์หมุน

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางอำไพ    แก้วละเอียด

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายพงษ์ศักดิ์  ณ  พัทลุง

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๖ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายพงษ์ศักดิ์  ณ  พัทลุง

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางนิจฉรา   ชูพล

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายสมภพ   ทับเที่ยง

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 

วันที่ ๑๗ เมษายน๒๕๕๗

ชื่อ –  ชื่อสกุล

ตั้งแต่เวลา-  เวลา

หมายเหตุ

ผลัดที่ ๑

นายสมภพ   ทับเที่ยง

๐๐.๐๐ น. -  ๐๘.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๒

นางสุพัตรา   สำลี

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

ผลัดที่ ๓

นายนันทพล   พรหมมี

๑๖.๐๐ น. -  ๒๔.๐๐ น.

 
SP_READ_MORE

การประกวดคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC)

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 2557 06:38

สสจ.ตรัง ได้กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการ โดยกำหนดให้ รพ.สต.ทุกแห่ง มีคลินิก DPAC ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ...และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์  ... จึงกำหนดให้มีการจัดประกวด คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC) ใน รพ.สต. ระดับจังหวัด วันที่ 20 มิถุนายน 2557 .... สสอ.ย่านตาขาว จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง มีการดำเนินงานคลินิก DPAC คุณภาพ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ตามเกณฑ์ที่จัดส่งให้  พร้อมทั้งเตรียมเข้าประกวด ในระดับอำเภอ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดต่อไป...

SP_READ_MORE

ด่วน การจัดสรรงบค่าสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) และแนวทางการเบิกจ่าย UPDATE!!!

Written by ธีรนันท์ On วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 2557 03:36

 ด้วย สสจ.ได้ได้จัดสรรค่าเช่า internet ให้กับทุกรพ.สต.  ในอำเภอย่านตาขาว ปี57  ยอดรวม 88,440  (รวม สสอ.ด้วย)  ดังนั้นขอให้ทุกแห่งได้เตรียมการเพื่อเบิกจ่ายดังนี้

     1. ขออนุมัติจ้างเช่า (เฉพาะ internet ไม่รวมค่าโทร)   มายัง   นายอำเภอย่านตาขาว  โดยระบุ เบิกจากงบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ 2100206708000000  เริ่มจากเดือนถัดไป จนถึง ต.ค. 57

     2. ให้ทำตรวจรับเป็นรายเดือน โดยต้องให้นายอำเภอลงนาม ในรายงานการตรวจรับ

     3. ทำเรื่องเบิกจ่ายแต่ละเดือน (เฉพาะค่า internet ) พร้อมแนบหลักฐาน  มายัง สนง.สาธารณสุขอำเภอย่านตาขาวเป็นรายเดือน  เพื่อจะได้เบิกต่อไป สสจ.ตรัง เป็นรายเดือนต่อไป

    4. ในรายงาน 01 02 ต้องลงสำรองจ่ายในรายงานคงเหลือประจำวันด้วยครับ

    **** หมายเหตุ   หากในใบเรียกเก็บ ไม่สามารถแยกค่าโทร และ เน็ตได้ ให้ ระบุในใบขอเบิกว่า ค่าโทร เท่าไหร่ ค่าเน็ตเท่าไหร่

 

SP_READ_MORE

แจ้งด่วน ตรวจสอบการให้วัคซีนของเด็ก1-5ปี

Written by จรัส On วันอังคาร, 01 เมษายน 2557 06:37

แจ้งด่วน ขอให้ทุก รพสต. ตรวจสอบการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็ก1-5 ปี เริ่ม จากเด็ก ท่ีเกิด 1 ตค 2008 เป็นต้นมา ให้ตรวจสอบเป็นรายปี ผลงานท่ีผ่านมายังมีน้อยอยู่ ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลและวิธีเข้าดูผลงาน ตาม mail. ให้ผู้รับผิดชอบงานไปแล้ว 

SP_READ_MORE

ข้อความตอบกลับ ล่าสุด

 • HOT คู่มือตั้งค่าและคีย์ข้อมูลเพื่อให้ออกข้อมูล 43 แฟ้ม
  รพ.สต.ทุ่งค่าย 11.04.2557 05:22
  รับทราบค่ะ
   
 • แจ้ง รพสต.ส่งแบบประเมินตลาดประเภท ๒
  รพ.สต.ทุ่งค่าย 11.04.2557 05:20
  รับทราบค่ะ
   
 • หนังสือแจ้งตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  รพ.สต.ทุ่งค่าย 11.04.2557 05:20
  รับทราบค่ะ
   
 • ด่วน!ชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาวขอความร่วมมือหน่วยงานรพ.สต.ทุกแห่ง
  รพ.สต.ทุ่งค่าย 11.04.2557 05:19
  ทราบค่ะ
   
 • ด่วน!ชมรมอสม.อำเภอย่านตาขาวขอความร่วมมือหน่วยงานรพ.สต.ทุกแห่ง
  รพ.สต.ทุ่งค่าย 11.04.2557 05:18
  รับทราบค่ะ

ภาพกิจกรรม

กระดานสนทนา OP / PP

 • ไม่มีกระทู้แสดง

เข้าสู่ระบบสมาชิก
ทับไฟล์เดิมทีทมีอยู่แล้วหรือไม่
Yes
No

qof

ปฎิทินกิจกรรม

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine