คุณอยู่ที่: Home

แจ้งข่าวรพ.สต

ขอแก้ไขแบบฟอร์มแผน DPAC

Written by อุไร On วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557 03:45

สสอ.ย่านตาขาว ขอแก้ไข้แบบฟอร์มแผน DPAC  เนื่องจากตามระเบียบ สาธารณสุขอำเภอต้องเป็นผู้อนุมัติแผนฯ .. ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.โหลดแบบฟอร์มใหม่นะคะ...และขออภัยด้วยที่ต้องแก้ไขหลายครั้ง...  โหลดแบบฟอร์ม...

SP_READ_MORE

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุม

Written by ธวัชชัย On วันพฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557 02:57

 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพดังรายนามต่อไปนี้ ประชุมพร้อมกัน วันที่ 25 เม.ย.57 เวลา 10.30น. ณ สสอ.ย่านตาขาว

1.นางพยอม ศิริ รพสต.บ้านควนเคี่ยม

2.นางทัศน์วรรณ  สังฆรักษ์  รพสต.บ้านต้นปรง

3.นางจิดาภา มีชู รพสต.บ้านทุ่งเกาะญวน

4.นางนิจฉรา ชูผล รพสต.บ้านท่าบันได

SP_READ_MORE

ส่งเกณฑ์การประกวดคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)

Written by อุไร On วันพุธ, 23 เมษายน 2557 08:14

สสจ.ตรัง ส่งเกณฑ์การประกวดคลินิกไร้พุงคุณภาพ  ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าประกวดในระดับจังหวัดต่อไป  ...โหลดเกณฑ์การประกวด...

SP_READ_MORE

ด่วน!ขอเชิญคณะกรรมการชมรมอสม.จังหวัดตรังเข้าร่วมประชุม

Written by จรัส On วันพุธ, 23 เมษายน 2557 06:37

ด่วน! ด้วยจังหวัดตรังขอเชิญคณะกรรมการชมรมอสม.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสสอ.เมืองตรัง  เวลา๑๓.๐๐ น. ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายนิกร บัวแก้ว  ตำแหน่ง นายทะเบียน ประธานอสมเขต รพ.สต.เกาะเปี๊ยะ

๒. นางจิรารัตน์ หมีวงษ์ษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก  เขตรพ.สต.บ้านทุ่งเกาะญวน

๓. นายสมบัติ ศรีเพชร ตำแหน่ง กรรมการ 

ในการนี้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้อสม.ในเขตพื้นที่ของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวต่อไป

 

SP_READ_MORE

ด่วน ขอข้อมูลภาวะโภชนาการ งวด2/57

Written by ฉัตรอนงค์ On วันพุธ, 23 เมษายน 2557 04:41

ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ที่ไม่ส่งรายงานภาวะโภชนาการเด็ก 0-72  เดือน   งวดที่ 2/57 (สิ้นเดือน มีนาคม )

(รายงานแยกเป็น ช่วงอายุ 0-2 , 3-5 และ 0-5 ปี ) ส่ง สสอ. ภายในวันที่  25  เมษายน  2557 ด้วย.

SP_READ_MORE

ขอเพิ่มเติมรายละเอียด ในแผนการดำเนินงาน DPAC

Written by อุไร On วันพุธ, 23 เมษายน 2557 03:56

ขอเพิ่มเติมรายละเอียด ในแผนการดำเนินงาน DPAC  งบ 2,000 บาท ...โดย ให้ลงชื่อผู้จัดทำ และ ผอ.รพ.สต. เซ็นต์ อนุมัติแผนด้วย ... และหากมีการขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้แนบแผนนี้มาด้วย (ถ่ายเอกสาร) ...อย่าลืมส่งแผนให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายใน 25 เมษายน 57 นะคะ..  โหลดแบบฟอร์มแผน ..

SP_READ_MORE

การจัดทำแผนการดำเนินงาน รองรับงบประมาณพัฒนาคลินิก DPAC

Written by อุไร On วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 04:31

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ...จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาคลินิก DPAC คุณภาพ  รองรับงบประมาณพัฒนาคลินิก DPAC ที่ได้รับจาก สสจ.ตรัง จำนวน 2,000 บาท ...โดยเบิกจ่ายตามระเบียบเงินบำรุงของ รพ.สต... และให้ใช้เกี่ยวกับการพัฒนาในคลินิก DPAC เท่านั้น เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน DPAC ....และให้จัดส่งแผนให้ สสอ.ย่านตาขาวภายในวันที่ 25 เมษายน 2557... โหลดรายละเอียดแผนงาน

 

SP_READ_MORE

ขอข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Written by ธวัชชัย On วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 04:29

 สสจ.ตรังได้ขอรวบรวมข้อมูลของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อความครบถ้วนและถูกต้องสสอ.ย่านตาขาว จึงขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่งหลักฐานดังต่อไป ถึงสสอ.ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 ก่อนเวลา 12.00น.

1.สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 2ชุด

2.สำเนา Transcript (ใบแสดงผลการเรียน) จำนวน 2ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2ชุด

4.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2ชุด

5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะสายวิชาชีพ)  จำนวน 2ชุด  

SP_READ_MORE

ด่วนที่สุด! ร่วมรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

Written by จรัส On วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 04:25

ด่วนที่สุด!  แจ้งหน่วยงานรพ.สต.ทุกแห่งรับทราบ พร้อม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้อสม.ในพื้นที่รับทราบทุกคน เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่และอสม.ทั้งหมดในพื้นที่ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ  มาร่วมรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในวันที ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมาพร้อมเพรียงกัน เวลา ๐๘ .๐๐ น. ณ สนามบินตรัง

 หมายเหตุ  จนท.แต่งกายด้วยชุดฟอร์มสีฟ้า และอสม.ในชุดซาฟารีของอสม.หากอสม.ไม่ท่านใดไม่มีชุดซาฟารี ใ้ใส่เสื้อโปโลฟอร์มอสม.

 

SP_READ_MORE

ขอเปลี่ยนแปลงวันตรวจสุขภาพประชาชน (เจาะเลือด ของ อบจ.ตรัง)

Written by อุไร On วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 03:55

สสอ.ย่านตาขาว ขอเปลี่ยนแปลงวันตรวจสุขภาพประชาชน (เจาะเลือด ของ อบจ.ตรัง) จากวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลาและสถานที่เดิม  (เวลา 06.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว)  ส่วนวันที่ 30 เมษายน 2557 เหมือนเดิม...และขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ให้แจ้งกลุ่มเป้าหมายทุกคน เก็บปัสสาวะใส่ขวด หรือกระป๋องมาจากบ้าน นะคะ  เนื่องจากห้องน้ำมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อความรวดเร็วของประชาชนเอง... อย่าลืม..กรอกแบบบันทึกให้ครบทุกช่อง และให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มาร่วม รพ.สต.ละ 1 คน พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต

SP_READ_MORE

แจ้งจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาคลินิก DPAC คุณภาพ

Written by อุไร On วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 03:28

สสจ.ตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนา คลินิก DPAC ให้มีคุณภาพ แก่ รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 2,000 บาท  ซึ่งได้โอนเงินเข้าบัญชีของ รพ.สต. แล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557... ขอให้ รพ.สต.เขียนใบเสร็จ ระบุ... รับเงินจาก  สสจ.ตรัง  ...งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาคลินิกส่งเสริมสุขภาพและการจัดตั้งดำเนินการ DPAC คุณภาพ...  ส่งใบเสร็จให้ สสอ.ย่านตาขาว ภายในวันที่ 24 เมษายน 2557 นะคะ...

SP_READ_MORE

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้การประกอบโรคศิลปะ

Written by ฉัตรอนงค์ On วันอังคาร, 22 เมษายน 2557 02:42

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดตรัง

One  stop  service  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

เบอร์โทร. 075  205625

๑. รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

     ระหว่างวันที่  16  เมษายน  -  2  พฤษภาคม  2557

๒. รับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

     ระหว่างวันที่  17 - 30   เมษายน  2557

๓. รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  ระหว่างวันที่  25  เมษายน -  8  พฤษภาคม  2557

๔. รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

     ระหว่างวันที่  17 - 30  เมษายน  2557

SP_READ_MORE

ด่วน!แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการ

Written by จรัส On วันศุกร์, 18 เมษายน 2557 04:11

         ด่วน!  แจ้งผอ.รพ.สต.หรือผู้รับผิดชอบงานสสม.ทุกแห่ง เร่งช่วยดำเนินการแจ้งคณะกรรมการชมรมรอสม.ระดับอำเภอ ของแต่ละรพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรูปถ่ายขนาด 1*2 นิ้ว ( โดยถ่ายในชุดฟอร์มอสม.) เขียนชื่อ-ทีอยู่และตำแหน่ง ในชุดคณะกรรมการระดับอำเภอ  แนบให้ชัดเจน พร้อมส่งใหผุ้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเพื่อเร่งทำการ จัดทำทำเนียบคณะกรรมการชมรมอสม. ไว้ที่ทำการชมรมอสม.ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงฯ

SP_READ_MORE

HOT คู่มือตั้งค่าและคีย์ข้อมูลเพื่อให้ออกข้อมูล 43 แฟ้ม

Written by ธีรนันท์ On วันศุกร์, 11 เมษายน 2557 04:01

         โหลดคู่มือ 

ขอให้ทุกแห่งได้ดำเนินการตามที่ได้มีการประชุม จากทีมวิทยากรของสสจ

- สำหรับการ Update ตาราง ที่ type area  ไม่เป็นไปตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ให้ดำเนินการดังนี้

     ที่โปแกรม Hosxp_pcu  > tool  >  sql query    

         coppy cod ด้านล่าง ( ทีละข้อ ) แล้วกด exec  

   1  update person set house_regist_type_id = "5" where   house_regist_type_id = "0" or house_regist_type_id is null

    2  update house_regist_type set house_regist_type_id ="5" where house_regist_type_id = "0"

หมายเหตุ หากทำแล้วในเครื่อง sever ไม่ต้องทำครับ

        

SP_READ_MORE

หนังสือแจ้งตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Written by สมคิด On วันศุกร์, 11 เมษายน 2557 03:59

สสอ.ย่านตาขาว  แจ้ง รพสต.ทุกแห่ง  ประชาสัมพันธ์ และตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วยเทศกาลสงกรานต์ (9-11 เมย.57)  หนังสือ

SP_READ_MORE

ข้อความตอบกลับ ล่าสุด

 • ขอแก้ไขแบบฟอร์มแผน DPAC
  รพ.สต.ทุ่งค่าย 24.04.2557 07:00
  รับทราบค่ะ
   
 • ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุม
  รพ.สต.ทุ่งค่าย 24.04.2557 07:00
  รับทราบค่ะ
   
 • ด่วน ขอข้อมูลภาวะโภชนาการ งวด2/57
  รพ.สต.บ้านนานิน 24.04.2557 06:38
  รับทราบครับ
   
 • ส่งเกณฑ์การประกวดคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)
  รพ.สต.บ้านนานิน 24.04.2557 06:37
  รับทราบครับ
   
 • ขอแก้ไขแบบฟอร์มแผน DPAC
  รพ.สต.บ้านนานิน 24.04.2557 06:28
  รับทราบครับ

ภาพกิจกรรม

กระดานสนทนา OP / PP

 • ไม่มีกระทู้แสดง

เข้าสู่ระบบสมาชิกqof

ปฎิทินกิจกรรม

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Joomla templates by Joomlashine