Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Home ชาใบชะมวง

ชาใบชะมวง

ชาใบชะมวง 

หลักการและเหตุผลจากการปฏิรูประบบสุขภาพตามนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบันที่เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ   ซึ่งได้สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน   และจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้นำการบริการแพทย์แผนไทยมาให้บริการนักท่องเที่ยวเช่น การนวดไทย การทำสปา การอบสมุนไพร  จึงทำให้ประชาชนหันกลับมาสนใจสมุนไพรสำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น   เนื่องจากมีราคาถูก  ปลอดภัยและมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน   ทำให้ความต้องการสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มจำนวนมากขึ้นในชุมชน   กลุ่มผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของสังคม   เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีภูมิปัญญาอันเกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์มาตลอดช่วงชีวิตและภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ในเรื่องการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาโรค  เพราะสมุนไพรสามารถหาได้ง่ายในชุมชนและสามารถนำมาดูแลรักษาโรคได้ทันท่วงที   อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   โดยการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาสุขภาพโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้สถานีอนามัยบ้านควนโพธิ์   เป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทและยังมีประชาชนบางส่วนที่ใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาโรค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับแรกของชุมชน(ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จำนวน 111 คน) ทำให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วย   โดยการนำสมุนไพรชาใบชะมวง   มาใช้ในการรักษาซึ่งพบว่าได้ผลดีเมื่อใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อเป็นการขยายผลการใช้สมุนไพรชาใบชะมวง สถานีอนามัยบ้าน             ควนโพธิ์  จึงมีการประยุกต์ใช้ชาใบชะมวงร่วมกับยาแผนปัจจุบันในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ทำให้ลดช่องว่างของการบริการทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  และได้ส่งเสริมชาใบชะมวงเป็นนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมนต่อไป     วัตถุประสงค์1.       เพื่อส่งเสริมการนำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคในชุมชนและสถานบริการ2.       เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการใช้สมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชน3.       เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านจากผู้รู้ ผู้สูงอายุ ไปสู่เยาวชน อสม. 4.       เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลรักษาโรค5.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพ

วิธีการดำเนินงาน

1.       เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปสัมภาษณ์เชิงลึกแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ชาสมุนไพร            ชาใบชะมวงเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรรพคุณของชาใบชะมวงวิธีการทำและวิธีการใช้สมุนไพรเป็นยาในการรักษาโรค2.       จัดประชุมผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ชาสมุนไพรใบชะมวง แก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดัน อสม.และประชาชนผู้สนใจ 3.       ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรชาใบชะมวงในคลินิกเบาหวาน/ความดัน(ทุกวันจันทร์เช้า) 4.       รับสมัครผู้สนใจทดลองรับประทานชาใบชะมวง ณ สถานีอนามัยบ้านควนโพธิ์5.       นัดพบกลุ่มทดลองรับประทานชาใบชะมวงมีการสาธิตการทำ และวิธีการชงชา6.       นัดพบกลุ่มเดือนละครั้ง

 

วิธีการทำชาใบชะมวง

1.       เก็บใบชะมวงใบเพหลาด

2.       นำมาฝานเป็นเส้นๆ ตามขวางของใบ

3.       นำใบที่ฝานแล้วไปผึ่งแดด ดังนี้

-         แดดตอนเช้าเวลา 07.00 น.-10.00 น. และแดดตอนบ่ายเวลา 16.00 น.-17.00 น.            จนใบแห้งสนิท

-         เก็บใส่ภาชนะเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 เดือน

สรรพคุณและวิธีการดื่มชาใบชะมวงสรรพคุณ   ชาสมุนไพรใบชะมวง ช่วยลดไขมันในเลือด 

วิธีรับประทาน  ชงน้ำร้อนดื่ม วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร

ผลการดำเนินงาน

          ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองรับประทานชาใบชะมวง1.       กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง                                           จำนวน    28          คน2.       กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง                                            จำนวน    33          คน3.       กลุ่มภาวะรอบเอวเกินเกณฑ์                                                             จำนวน    22          คน4.       กลุ่มประชาชนทั่วไป                                                                          จำนวน    13          คน5.       ครัวเรือนมีการปลูกและใช้ใบชะมวงประกอบอาหาร จำนวน   113         ครัวเรือนผลการทดลองรับประทานชาใบชะมวงในกลุ่มต่างๆ ในระยะเวลา 6 เดือน(ม.ค. มิ.ย. 51)สรุปผลได้ดังนี้1.       กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันให้อยู่ในระดับลดลงได้มากกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว     จำนวน    18          คน(64.28%)2.       กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงโดยการตรวจระดับน้ำตาล/ความดันพบว่าค่าระดับน้ำตาล/ความดัน ลดลงหลังจากรับประทานชาใบชะมวง   จำนวน    20          คน(60.60%)3.       กลุ่มภาวะรอบเอวเกินเกณฑ์โดยการวัดรอบเอวพบว่ารอบเอวลดลงเฉลี่ย 1.4เซนติเมตร/คน

Last Updated (Thursday, 25 March 2010 15:04)

 

แนะนำ รพ.สต.ควนโพธิ์